Vytlačiť

zeler plazivý

zeler plazivý

Apium repens

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

7

Priemerná plocha TML

7 005 m2

Počet mapovateľov

3

Počet vykonaných návštev na TML

38

Priemerný počet druhov v zázname

4


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Solidago gigantea (5),Typha latifolia (5),Mentha aquatica (4),Alisma lanceolatum (3),Bidens frondosa (3),Carex rostrata (3),Carex pseudocyperus (3),Carex hirta (3),Equisetum palustre (3),Frangula alnus (3)


Morfológia

Trváca, 10 – 30 cm dlhá bylina. byľ plazivá, na uzloch zakoreňujúca alebo pri vodných formách vzplývavá. Listy jednoducho perovito zložené, s 9 – 11 hrubo zúbkatými lístkami. Zložený okolík s 3 – 7 (9) okolíčkami. Stopka zloženého okolíka 1,5- až 3-krát dlhšia ako stopky okolíčkov. Obal okolíka z 3 – 7 opadavých listeňov. Korunné lupienky (zelenkasto)biele. Kvitnutie: jún – august (október).

Ekológia

Zeler plazivý je pionierska rastlina osídľujúca novoutvorené podmáčané suchozemské biotopy. Rastie na svetlých a vlhkých, prechodne zaplavovaných a nepravidelne vysychavých (často ruderálnych alebo mierne zasolených) biotopoch v nížinnom stupni, napr. na brehoch vodných nádrží, na vlhkých lúkach, v priekopách. Zvyčajne sa vyskytuje na vápnitých pôdach.

Celkové rozšírenie

Európa a pohorie Atlas v Maroku; zavlečený bol do Severnej Ameriky. Druh výrazne ustupuje v celej Európe. Vyhynul napr. v Taliansku a Rumunsku. Jeho presné rozšírenie nie je známe vzhľadom na zámeny s podobným mediteránnym druhom Apium nodiflorum, ktorý má však stopku zloženého okolíka kratšiu ako stopky okolíčkov a obal okolíka tvoria najviac 2 listene.

Rozšírenie na Slovensku

V súčasnosti je druh známy z oblasti medzi Veľkým Grobom a Pustými Úľanmi, z Dolného Štálu a z 5 lokalít v blízkosti Dunaja (Bratislava-Petržalka, Dobrohošť, Bodíky, Zemianska Olča, Búč). V minulosti sa zeler plazivý vyskytoval aj v iných častiach Podunajskej nížiny (najmä na zvyšnej časti Žitného ostrova), ako aj na Záhorskej nížine a v Považskom Inovci. Početnosť druhu na jednotlivých lokalitách kolíše cca od 30 až po niekoľko tisíc jedincov. Počet populácií zeleru plazivého sa síce na našom území zmenšil, vzhľadom na jeho schopnosť rásť aj na ruderálnych biotopoch (napr. na podmáčaných poliach) však nie je druh na našom území ohrozený zánikom. Druh sa vyskytuje na 3 ÚEV, na ktorých sa nachádza 60 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zmeny v hydrologickom režime (trvalejšie vysychanie alebo naopak zaplavovanie lokality); zarastanie biotopov drevinami a expanzívnymi bylinami, premeny vhodných stanovíšť na ornú alebo inak hospodársky využívanú pôdu.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
28.9% 26.3% 44.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
36.8% 31.6% 31.6%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
42.1% 26.3% 31.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
28.9% 36.8% 34.3%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 93,1 %
D01 - dopravné siete 3,4 %
G05 - iné ľudské vplyvy 3,4 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 31,9 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 19,1 %
I01 - druhové invázie 11,7 %
D01 - dopravné siete 10,6 %
F02 - 9,6 %
M02 - zmeny biotických podmienok 8,5 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,1 %
A03 - kosenie 1,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 1,1 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV