Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 127 - 147 z 575 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 1340 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske slané stepi a slaniská 1530 1530 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vnútrozemské panónske pieskové duny 2340 2340 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea 3130 3130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 3140 3140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 3150 3150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prirodzené dystrofné stojaté vody 3160 3160 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 3220 3220 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 3230 3230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 3240 3240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3260 3260 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 3270 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 4030 4030 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 4060 4060 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kosodrevina 4070 4070 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Spoločenstvá subalpínskych krovín 4080 4080 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Xerotermné kroviny 40A0 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Porasty borievky obyčajnej 5130 5130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 6110 6110 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 6120 6120 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 6150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase