Atlas biotopov

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 85 - 105 z 575 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
širokolistové vrbiny 2162400 Nechránené Detail v atlase
kriaciny iného druhu 2162500 Nechránené Detail v atlase
skupiny stromov, remízky 2163000 Nechránené Detail v atlase
polom 2310000 Nechránené Detail v atlase
rúbaniskové kriaciny 2320000 Nechránené Detail v atlase
Vnútrozemské panónske pieskové duny 2340 2340 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea 3130 3130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 3140 3140 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 3150 3150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prirodzené dystrofné stojaté vody 3160 3160 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 3220 3220 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 3230 3230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 3240 3240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3260 3260 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 3270 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
xerotermné trávinno-bylinné biotopy 3400000 Nechránené Detail v atlase
xerotermné trávinno-bylinné biotopy na pieskoch 3410000 Nechránené Detail v atlase
xerotermné trávinno-bylinné biotopy na vápnitých pieskoch 3411000 Nechránené Detail v atlase
xerotermné trávinno-bylinné biotopy na vápencoch a dolomitoch 3420000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
xerotermné trávinno-bylinné biotopy na travertínoch 3430000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
xerotermné trávinno-bylinné biotopy na spraši 3440000 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase