Vytlačiť

Lipovo-javorové sutinové lesy

Lipovo-javorové sutinové lesy


Kód biotopu

Ls4

Kód Natura 2000

9180

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

117

Priemerná plocha TML

105 193 m2

Počet mapovateľov

27

Počet vykonaných návštev na TML

229

Priemerný počet druhov v zázname

55


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Fagus sylvatica (623),Acer pseudoplatanus (447),Fraxinus excelsior (365),Acer platanoides (357),Abies alba (258),Ulmus glabra (245),Corylus avellana (244),Geranium robertianum (208),Mercurialis perennis (203),Dryopteris filix-mas (194)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
87.7% 9.4% 2.9%
PAN:
62.5% 25.0% 12.5%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
87.7% 12.3%
PAN:
62.5% 37.5%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
88.7% 8.5% 2.8%
PAN:
62.5% 25.0% 12.5%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 84,6 %
K06 - iné formy alebo kombinácie foriem medzidruhovej súťaživosti (flóra) 7,7 %
L10 - iné prírodné katastrofy 7,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 28,6 %
D01 - dopravné siete 14,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 14,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 11,9 %
L10 - iné prírodné katastrofy 7,1 %
D02 - úžitkové vedenia 4,8 %
L04 - lavína 4,8 %
L07 - búrky 4,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,4 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,4 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 33,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 33,3 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 16,7 %
D02 - úžitkové vedenia 16,7 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV