Vytlačiť

Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Kód biotopu

91F0

Kód Natura 2000

91F0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

104

Priemerná plocha TML

81 085 m2

Počet mapovateľov

22

Počet vykonaných návštev na TML

196

Priemerný počet druhov v zázname

53


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Acer campestre (363),Fraxinus angustifolia (277),Sambucus nigra (268),Fraxinus excelsior (259),Quercus robur (258),Swida sanguinea (211),Ulmus minor (210),Carpinus betulus (182),Populus alba (173),Acer pseudoplatanus (171)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
25.8% 61.3% 12.9%
PAN:
24.2% 40.6% 35.2%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
25.8% 64.5% 9.7%
PAN:
24.2% 53.9% 21.9%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
29.0% 58.1% 12.9%
PAN:
32.1% 32.7% 35.2%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 50,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 33,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 16,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D01 - dopravné siete 23,1 %
I01 - druhové invázie 19,2 %
B02 - Obnova lesa a manažment 15,4 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 11,5 %
H06 - prírastok energie 9,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,8 %
A01 - pestovanie 1,9 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 1,9 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,9 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 60,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 32,6 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 4,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
I01 - druhové invázie 19,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 19,4 %
B02 - Obnova lesa a manažment 18,6 %
D01 - dopravné siete 9,7 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 7,7 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 6,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,7 %
I02 - problémové pôvodné druhy 2,4 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 2,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 1,6 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV