Stav biotopov

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 23,7 55,1 21,2 Zobraziť biotop v atlase
1530 Panónske slané stepi a slaniská 12,5 43,8 43,7 Zobraziť biotop v atlase
2340 Vnútrozemské panónske pieskové duny 63,6 36,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea 43,0 22,1 34,9 Zobraziť biotop v atlase
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 43,8 31,3 24,9 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 56,9 27,6 15,5 Zobraziť biotop v atlase
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody 46,4 41,1 12,5 Zobraziť biotop v atlase
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 33,9 45,2 20,9 Zobraziť biotop v atlase
3230 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 26,3 36,8 36,9 Zobraziť biotop v atlase
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 39,7 32,8 27,5 Zobraziť biotop v atlase
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 83,5 12,7 3,8 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 62,2 16,2 21,6 Zobraziť biotop v atlase
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 64,8 28,6 6,6 Zobraziť biotop v atlase
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 77,9 16,9 5,2 Zobraziť biotop v atlase
4070 Kosodrevina 83,7 12,6 3,7 Zobraziť biotop v atlase
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín 75,0 15,9 9,1 Zobraziť biotop v atlase
40A0 Xerotermné kroviny 58,3 34,7 7,0 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 45,3 45,8 8,9 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 62,9 33,2 3,9 Zobraziť biotop v atlase
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 48,4 42,2 9,4 Zobraziť biotop v atlase
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 87,9 11,7 0,4 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 76,0 21,3 2,7 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 72,0 24,7 3,3 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 38,7 53,0 8,3 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 44,2 51,5 4,3 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 36,7 51,3 12,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 51,9 43,0 5,1 Zobraziť biotop v atlase
6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši 14,5 80,0 5,5 Zobraziť biotop v atlase
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 48,5 47,1 4,4 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 41,9 36,8 21,3 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 46,2 40,7 13,1 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 54,8 30,3 14,9 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 57,5 34,6 7,9 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 42,5 51,7 5,8 Zobraziť biotop v atlase
7110 Aktívne vrchoviská 73,7 15,8 10,5 Zobraziť biotop v atlase
7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy 25,0 60,7 14,3 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 41,5 45,8 12,7 Zobraziť biotop v atlase
7210 Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae 27,3 54,5 18,2 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 39,2 46,9 13,9 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 30,8 50,1 19,1 Zobraziť biotop v atlase
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni 84,3 15,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 77,4 17,7 4,9 Zobraziť biotop v atlase
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 71,7 28,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 89,8 10,2 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 94,5 5,0 0,5 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 92,0 8,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 77,3 22,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 59,4 31,1 9,5 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 48,7 38,7 12,6 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 84,5 13,0 2,5 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 74,6 16,8 8,6 Zobraziť biotop v atlase
9170 Dubovo-hrabové lesy lipové 23,4 34,0 42,6 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 83,0 14,8 2,2 Zobraziť biotop v atlase
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy 16,4 63,9 19,7 Zobraziť biotop v atlase
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 49,1 29,7 21,2 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 47,8 38,6 13,6 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 24,5 43,9 31,6 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 38,2 50,9 10,9 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 58,7 30,2 11,1 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 39,7 47,9 12,4 Zobraziť biotop v atlase
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy 25,6 49,2 25,2 Zobraziť biotop v atlase
91N0 Panónske topoľové lesy s borievkou 0,0 20,0 80,0 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 80,7 18,2 1,1 Zobraziť biotop v atlase
91T0 Lišajníkové borovicové lesy 28,6 71,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 53,3 38,9 7,8 Zobraziť biotop v atlase
9420 Smrekovcovo-limbové lesy 82,0 13,1 4,9 Zobraziť biotop v atlase