Stav biotopov

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 23,7 66,7 9,6 Zobraziť biotop v atlase
1530 Panónske slané stepi a slaniská 15,4 46,2 38,4 Zobraziť biotop v atlase
2340 Vnútrozemské panónske pieskové duny 70,0 30,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea 50,0 18,2 31,8 Zobraziť biotop v atlase
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 52,4 28,6 19,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 61,1 23,6 15,3 Zobraziť biotop v atlase
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody 54,1 35,1 10,8 Zobraziť biotop v atlase
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 40,4 40,4 19,2 Zobraziť biotop v atlase
3230 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 34,1 41,5 24,4 Zobraziť biotop v atlase
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 36,9 32,3 30,8 Zobraziť biotop v atlase
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 91,1 8,9 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 73,7 8,3 18,0 Zobraziť biotop v atlase
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 64,9 31,1 4,0 Zobraziť biotop v atlase
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 77,9 13,0 9,1 Zobraziť biotop v atlase
4070 Kosodrevina 76,0 18,7 5,3 Zobraziť biotop v atlase
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín 75,0 10,7 14,3 Zobraziť biotop v atlase
40A0 Xerotermné kroviny 54,2 35,4 10,4 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 43,2 47,5 9,3 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 71,8 26,7 1,5 Zobraziť biotop v atlase
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 44,0 46,0 10,0 Zobraziť biotop v atlase
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 87,6 12,4 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 81,8 16,1 2,1 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 76,2 20,1 3,7 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 39,0 54,1 6,9 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 48,1 48,1 3,8 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 42,6 48,8 8,6 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 57,0 41,0 2,0 Zobraziť biotop v atlase
6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši 13,2 78,9 7,9 Zobraziť biotop v atlase
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 43,9 51,2 4,9 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 39,1 35,9 25,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 46,8 39,1 14,1 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 55,8 28,4 15,8 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 56,6 36,3 7,1 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 43,4 53,5 3,1 Zobraziť biotop v atlase
7110 Aktívne vrchoviská 70,0 20,0 10,0 Zobraziť biotop v atlase
7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy 28,6 64,3 7,1 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 47,4 41,4 11,2 Zobraziť biotop v atlase
7210 Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae 28,6 57,1 14,3 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 34,1 49,4 16,5 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 30,3 54,0 15,7 Zobraziť biotop v atlase
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni 80,0 20,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 80,0 13,3 6,7 Zobraziť biotop v atlase
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 75,7 24,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 91,3 8,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 94,3 5,0 0,7 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 91,2 8,8 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 77,1 22,9 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 63,1 23,8 13,1 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 50,3 29,6 20,1 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 84,7 10,6 4,7 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 69,3 16,0 14,7 Zobraziť biotop v atlase
9170 Dubovo-hrabové lesy lipové 13,3 20,0 66,7 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 86,0 10,5 3,5 Zobraziť biotop v atlase
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy 20,5 61,5 18,0 Zobraziť biotop v atlase
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 52,4 18,9 28,7 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 47,1 36,1 16,8 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 20,8 30,2 49,0 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 47,2 38,6 14,2 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 53,5 28,7 17,8 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 42,9 43,4 13,7 Zobraziť biotop v atlase
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy 25,8 36,7 37,5 Zobraziť biotop v atlase
91N0 Panónske topoľové lesy s borievkou 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 75,6 22,2 2,2 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 55,1 30,3 14,6 Zobraziť biotop v atlase
9420 Smrekovcovo-limbové lesy 76,7 13,3 10,0 Zobraziť biotop v atlase