Stav biotopov

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91N0 Panónske topoľové lesy s borievkou 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 93,9 5,3 0,8 Zobraziť biotop v atlase
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 94,2 5,8 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 75,0 7,0 18,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 91,3 8,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 89,9 10,1 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 86,0 10,5 3,5 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 84,7 10,6 4,7 Zobraziť biotop v atlase
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 88,8 11,2 0,0 Zobraziť biotop v atlase
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín 72,0 12,0 16,0 Zobraziť biotop v atlase
9420 Smrekovcovo-limbové lesy 76,7 13,3 10,0 Zobraziť biotop v atlase
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 78,1 13,7 8,2 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 69,3 16,0 14,7 Zobraziť biotop v atlase
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa 75,7 16,2 8,1 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 81,2 16,5 2,3 Zobraziť biotop v atlase
4070 Kosodrevina 77,5 16,9 5,6 Zobraziť biotop v atlase
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea 50,8 18,6 30,6 Zobraziť biotop v atlase
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 52,1 19,0 28,9 Zobraziť biotop v atlase
9170 Dubovo-hrabové lesy lipové 13,3 20,0 66,7 Zobraziť biotop v atlase
7110 Aktívne vrchoviská 70,0 20,0 10,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 76,5 20,3 3,2 Zobraziť biotop v atlase
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 79,4 20,6 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 75,6 22,2 2,2 Zobraziť biotop v atlase
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni 77,8 22,2 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 63,6 22,3 14,1 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 63,1 23,8 13,1 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 56,7 26,7 16,6 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 71,5 26,9 1,6 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 53,5 28,7 17,8 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 50,3 29,6 20,1 Zobraziť biotop v atlase
2340 Vnútrozemské panónske pieskové duny 70,0 30,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 50,0 30,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 20,8 30,2 49,0 Zobraziť biotop v atlase
9410 Horské smrekové lesy 55,1 30,3 14,6 Zobraziť biotop v atlase
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 65,7 31,3 3,0 Zobraziť biotop v atlase
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 67,9 32,1 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 36,5 33,3 30,2 Zobraziť biotop v atlase
40A0 Xerotermné kroviny 55,6 33,3 11,1 Zobraziť biotop v atlase
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody 54,1 35,1 10,8 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 40,0 35,6 24,4 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 57,0 36,1 6,9 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 47,1 36,1 16,8 Zobraziť biotop v atlase
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy 25,8 36,7 37,5 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 47,2 38,6 14,2 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 47,1 39,0 13,9 Zobraziť biotop v atlase
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 41,3 39,1 19,6 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 56,9 41,0 2,1 Zobraziť biotop v atlase
3230 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 35,9 41,0 23,1 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 47,4 41,4 11,2 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 42,9 43,4 13,7 Zobraziť biotop v atlase
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 45,7 43,5 10,8 Zobraziť biotop v atlase
1530 Panónske slané stepi a slaniská 15,4 46,2 38,4 Zobraziť biotop v atlase
5130 Porasty borievky obyčajnej 43,9 46,6 9,5 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 48,0 48,0 4,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 43,3 49,1 7,6 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 34,9 49,4 15,7 Zobraziť biotop v atlase
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 44,1 50,0 5,9 Zobraziť biotop v atlase
6520 Horské kosné lúky 44,8 52,1 3,1 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 30,5 53,8 15,7 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 38,7 54,3 7,0 Zobraziť biotop v atlase
7210 Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae 28,6 57,1 14,3 Zobraziť biotop v atlase
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy 20,5 61,5 18,0 Zobraziť biotop v atlase
7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy 28,6 64,3 7,1 Zobraziť biotop v atlase
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 22,9 67,9 9,2 Zobraziť biotop v atlase
6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši 15,6 78,1 6,3 Zobraziť biotop v atlase