Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód biotopu

9110

Kód Natura 2000

9110

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

168

Priemerná plocha TML

94 369 m2

Počet mapovateľov

20

Počet vykonaných návštev na TML

168

Priemerný počet druhov v zázname

30


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Fagus sylvatica (489),Picea abies (226),Abies alba (175),Quercus petraea (155),Carpinus betulus (146),Sorbus aucuparia (129),Acer pseudoplatanus (107),Dryopteris filix-mas (101),Calamagrostis arundinacea (86),Luzula luzuloides (85)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
63.4% 23.6% 13.0%
PAN:
57.1% 28.6% 14.3%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
63.4% 34.2% 2.4%
PAN:
57.1% 28.6% 14.3%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
67.1% 19.9% 13.0%
PAN:
57.1% 28.6% 14.3%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - manažment lesa 78,3 %
B03 - využitie bez výsadby 10,9 %
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 4,3 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,2 %
L07 - búrky 2,2 %
L10 - iné prírodné katastrofy 2,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - manažment lesa 53,3 %
D01 - dopravné siete 17,4 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 9,8 %
B03 - využitie bez výsadby 3,3 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 3,3 %
C01 - baníctvo a lomy 2,2 %
L10 - iné prírodné katastrofy 2,2 %
A04 - pasenie 1,1 %
B04 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií v lesníctve 1,1 %
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 1,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - manažment lesa 25,0 %
I01 - druhové invázie 25,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 25,0 %
D01 - dopravné siete 12,5 %
K02 - biologické procesy 12,5 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV