Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód biotopu

9110

Kód Natura 2000

9110

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

178

Priemerná plocha TML

94 153 m2

Počet mapovateľov

28

Počet vykonaných návštev na TML

325

Priemerný počet druhov v zázname

30


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Fagus sylvatica (944),Picea abies (467),Abies alba (365),Quercus petraea (292),Carpinus betulus (289),Sorbus aucuparia (253),Acer pseudoplatanus (217),Dryopteris filix-mas (184),Polytrichum formosum (172),Vaccinium myrtillus (166)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
59.8% 30.9% 9.3%
PAN:
50.0% 35.7% 14.3%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
64.0% 32.5% 3.5%
PAN:
57.1% 28.6% 14.3%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
64.0% 28.3% 7.7%
PAN:
50.0% 42.9% 7.1%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 85,2 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 4,3 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 3,5 %
D01 - dopravné siete 1,7 %
L07 - búrky 1,7 %
L10 - iné prírodné katastrofy 1,7 %
I02 - problémové pôvodné druhy 0,9 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 0,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 48,4 %
D01 - dopravné siete 15,7 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 10,3 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 7,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,5 %
L10 - iné prírodné katastrofy 2,2 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 1,8 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 1,3 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 1,3 %
C01 - baníctvo a lomy 1,3 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 28,6 %
D01 - dopravné siete 19,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 19,0 %
I01 - druhové invázie 9,5 %
K02 - biologické procesy 9,5 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 4,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,8 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 4,8 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV