Vytlačiť

Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch

Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch


Kód biotopu

6260

Kód Natura 2000

6260

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

35

Priemerná plocha TML

53 154 m2

Počet mapovateľov

8

Počet vykonaných návštev na TML

68

Priemerný počet druhov v zázname

55


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Acosta rhenana (61),Robinia pseudoacacia (61),Festuca vaginata (60),Cynodon dactylon (59),Tithymalus cyparissias (57),Chondrilla juncea (54),Erysimum diffusum (54),Petrorhagia prolifera (52),Trifolium arvense (49),Bromus tectorum (49)


Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
48.5% 47.1% 4.4%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

PAN:
50.0% 45.6% 4.4%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

PAN:
55.9% 41.2% 2.9%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 31,6 %
A03 - kosenie 26,3 %
G04 - vojenské využitie 21,1 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 10,5 %
C01 - baníctvo a lomy 10,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
I01 - druhové invázie 28,9 %
K02 - biologické procesy 23,7 %
A04 - pasenie 21,6 %
I02 - problémové pôvodné druhy 12,4 %
D01 - dopravné siete 5,2 %
A03 - kosenie 3,1 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 3,1 %
B02 - Obnova lesa a manažment 1,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 1,0 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV