Vytlačiť

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion


Kód biotopu

3260

Kód Natura 2000

3260

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

26

Priemerná plocha TML

13 744 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

52

Priemerný počet druhov v zázname

4


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Fontinalis antipyretica (37),Sparganium emersum (27),Butomus umbellatus (22),Rhynchostegium riparioides (20),Potamogeton crispus (18),Batrachium aquatile (16),Sagittaria sagittifolia (11),Elodea canadensis (10),Potamogeton nodosus (8),Batrachium penicillatum (7)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
96.84% 3.16%
PAN:
88.13% 11.88%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
100.0%
PAN:
81.3% 18.8%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
87.5% 12.5%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
81.3% 18.8%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 36,4 %
K02 - biologické procesy 36,4 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 27,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 81,8 %
F02 - 18,2 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV