Vytlačiť

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition


Kód biotopu

3150

Kód Natura 2000

3150

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

108

Priemerná plocha TML

14 777 m2

Počet mapovateľov

21

Počet vykonaných návštev na TML

283

Priemerný počet druhov v zázname

6


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Lemna minor (156),Ceratophyllum demersum (100),Myriophyllum spicatum (91),Spirodela polyrhiza (90),Hydrocharis morsus-ranae (76),Nuphar lutea (70),Trapa natans (61),Salvinia natans (51),Typha latifolia (50),Nymphaea alba (44)


Galéria

Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
62.47% 37.53%
PAN:
71.32% 28.68%

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
51.6% 35.2% 13.2%
PAN:
61.0% 21.4% 17.6%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
53.3% 36.1% 10.6%
PAN:
64.2% 20.1% 15.7%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
59.0% 30.3% 10.7%
PAN:
64.2% 20.1% 15.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 66,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 33,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 45,9 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 16,3 %
F02 - 7,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 7,1 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 6,1 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 4,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,1 %
M02 - zmeny biotických podmienok 4,1 %
A03 - kosenie 1,0 %
A08 - hnojenie 1,0 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 44,4 %
K02 - biologické procesy 33,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 22,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 40,4 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 21,9 %
F02 - 9,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 9,6 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 8,9 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 2,7 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 1,4 %
I01 - druhové invázie 1,4 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 1,4 %
M02 - zmeny biotických podmienok 1,4 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV