Vytlačiť

poniklec lúčny maďarský

poniklec lúčny maďarský

Pulsatilla pratensis subsp. hungarica

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

230 EUR


Morfológia

Trváca, v čase kvitnutia cca 10 cm vysoká, bielo huňatá bylina. Kvet ovisnutý, krčiažtekovitý, nepa­trne otvorený. Okvetné lístky na vrchole von zakrivené, na vonkajšej strane špinavofialové, na vnútornej svetlofialové až žltkastozelené. Tyčinky z okvetia vyčnievajú. Prízemné listy sa plne vyvíjajú až po odkvitnutí kvetov, ich čepeľ je nepárno perovito zložená, s 3 - 4 lístkovými jarmami. Kvitnutie: marec - máj.

Ekológia

Suché pasienky, piesočnaté stepi, vzácne aj svetliny krovín a riedke dubiny na nevápenatých sub­strátoch (piesky, ryolit, andezit, permské bridlice) v ní­žinnom vegetačnom stupni.

Celkové rozšírenie

Endemit Východopanónskej panvy (Veľkej uhorskej nížiny). Centrum rozšírenia má v severovýchodnom Maďarsku, odkiaľ zasahuje do pri­ľahlých území Slovenska a Rumunska.

Rozšírenie na Slovensku

Z 12 lokalít zistených na Východoslovenskej nížine boli v posledných ro­koch potvrdené len dve, kde taxón tvorí populácie v počte ca 300 a 2 000 kvitnúcich bylí (podľa A. Šimkovej zo Správy CHKO Latorica však nejde o čisté jedince, ale o prechodné typy introgresívnej hybridizácie s príbuzným druhom P. zimmermanii). V roku 2002 bola pri obci Malá Tŕňa na Východoslovenskej nížine nájdená nová lokalita P. p. subsp. flavescens, na ktorej sa vyskytoval jeden trs čistého morfotypu s 50 kvitnú­cimi byľami. Poniklec lúčny maďarský patrí k najohro­zenejším zástupcom cievnatých rastlín sústavy Natura 2000 rastúcim na Slovensku.

Poddruh sa vyskytuje na 2 ÚEV, na ktorých sa na­chádza 66,67 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Lokality sa nachádzajú v pro­dukčnej poľnohospodárskej krajine s obmedzeným rozšírením vhodných biotopov. Populácie taxónu sú ohrozené zarastaním alebo zalesňovaním biotopov drevinami (najmä agátom), zarastaním expanzívny­mi bylinami, zberom a zašliapavaním rastlín, ťažbou substrátu, hnojením, umiestňovaním skládok odpadu. Viaceré lokality zanikli zmenou biotopu na polia a vinohrady. Genóm druhu je taktiež ohrozený introgresívnou hybridizáciou s druhom P. Zimmermann. Veľko­sť populácií poddruhu, ako aj ich počet na Slovensku sa v posledných desaťročiach výrazne znížili a taxón je na našom území ohrozený zánikom.

Zaujímavosti

Druh Pulsatilla pratensis sa rozpadáva na 4 poddruhy lišiace sa podľa geografického rozšírenia. Okrem P. p. subsp. flavescens sú to: P. p. subsp. pratensis (rozšírený v baltickej oblasti), P. p. subsp. bohemica (syn.: P. nigricans auct. non Störck) (stredná Európa: Nemecko, Poľsko, Česko, Rakúsko, Maďarsko a Slovensko - na vý­chod zasahuje u nás do Cerovej vrchoviny) a P. p. subsp. ucrainica (Ukrajina a stredné Povolžie). Na našom území vytvára P. p. subsp. flavescens zmie­šané populácie a aj krížence s blízko príbuzným druhom P. Zimmermann, ktorý sa od ponikleca lúč­neho maďarského odlišuje na oboch stranách viac či menej rovnako sfarbenými, krvavo tmavočervenými až purpurovofialovými okvetnými lístkami, ktoré sú dlhšie ako tyčinky.

Počet lokalít

5

Priemerná plocha TML

29 570 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

24

Priemerný počet druhov v zázname

1


Galéria


Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 46,2 %
A04 - pasenie 46,2 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 7,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 32,3 %
A04 - pasenie 19,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 12,9 %
A03 - kosenie 9,7 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 9,7 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 6,5 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 6,5 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 3,2 %