Vytlačiť

netopier nymfin

netopier nymfin

Myotis alcathoe

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR


Počet lokalít

30

Priemerná plocha TML

162 852 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

55

Priemerný počet druhov v zázname

6


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) (36),Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (36),Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (26),Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (25),Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (22),Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (16),Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) (16),Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) (14),Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) (14),Myotis nattereri (Kuhl, 1818) (13)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
21.3% 61.7% 17.0%
PAN:
37.5% 37.5% 25.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
83.0% 6.4% 10.6%
PAN:
62.5% 12.5% 25.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
87.2% 2.1% 10.7%
PAN:
50.0% 25.0% 25.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
25.5% 61.7% 12.8%
PAN:
37.5% 62.5%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 30,0 %
K02 - biologické procesy 20,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 20,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 10,0 %
E04 - stavby, budovy v krajine 10,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 10,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 40,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 40,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 20,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV