Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_011 (5 597,63 m2)

Meno mapovateľa

David Stanislav

Dátum monitoringu

26.7.2019

Čas (od - do)

12:40 - 15:15


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Popis

Neregulovaný meandrujúci úsek koryta Ipľa, eupotamál, medzernatá brehová vegetácia, štrkové a ílovito-piesčité náplavy

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.02 - neintenzívne pasenie Nízka 1,00 V-/B-
B02.03 - odstránenie porastu Stredná 100,00 B-
C03 - využívanie otnoviteľných zdrojov energie Vysoká 100,00 B-
F02.01.01 - rybolov na mieste Nízka 10,00 V+/B+
J02.04 - zmeny spôsobené záplavami Stredná 100,00 V+/B+
J02.12 - hrádze, upravené brehy všeobecne Vysoká 100,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

60,00 % 30,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

V deň monitoringu bola zvýšená vodná hladina o 10 cm oproti normálu, po vysokých prietokoch boli odplavené sedimenty v dolnej časti TML (meander). Hustá vegetácia až k vodnej hladine tvorená Urtica dioica, Phalaroides arundinacea, Potamogeton fluitans. Neboli pozorované dospelce Stylurus flavipes.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
klinovka žltonohá 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 34 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Platycnemis pennipes (Pallas,1771) 77 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
klinovka hadia 36 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758 16 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 6 ks vizuálne pozorovanie SAMEC - dospelý jedinec samčieho pohlavia

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy