Osadská

Kód územia

SKUEV0963

Výmera územia

112,750 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

17.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Horná Orava

tel: +421 43 552 24 66
f
Slovak Republic
http://www.sopsr.sk/web/index.php?cl=11220
Bernolákova 408
029 01 Námestovo

Katastrálne územia

Trstená

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,44963454

Zemepiská dĺžka

19,59802286

Nadmorská výška (m)

Max

631

Priemerná

615

Min

605

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Popis územia

Územie predstavuje zachovalý komplex viacerých hydricky podmienených vegetačných jednotiek: vlhké lúky a rašeliniská, krovinové porasty a podmáčané lesné spoločenstvá. Lesné spoločenstvá sa nachádzajú len na okraji lokality a predstavujú najmä brehové porasty Hraničného Kriváňa a Oravskej vodnej nádrže. Tvoria ich spoločenstvá brezových a vŕbových jelšín a podmáčaných smrečín.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Lokalita sa nachádza v pohraničnom pásme a prakticky celá mokradná časť záujmového územia je v súčasnosti nevyužívaná. Takto dochádza k zazemňovaniu a hromadeniu stariny a následnému vysúšaniu mokradných ekosystémov v lokalite. Na lokalite je nutné odstrániť samonálet a zredukovať odvodňovaciu sieť kanálov.

Vymedzenie územia

Lokalita Osadská sa nachádza na severe Oravskej kotliny, severovýchodne od obce Bobrov, v pohraničnom pásme s Poľskou republikou. Celé územie sa nachádza v C zóne (3. stupeň ochrany) CHKO Horná Orava.

Vlastníctvo

Urbár, SPF.

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  intenzifikácia poľnohospodárstva
  intenzívne kosenie alebo intenzifikácia
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  neintenzívne pasenie - ovce
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  hnojenie
B - lesníctvo  
  manažment lesa
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
J - prirodzené zmeny systému  
  budovanie kanálov
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov