Korunkovské lúky

Kód územia

SKUEV0953

Výmera územia

49,740 ha

 

Dátum návrhu

07.09.2017

Dátum aktualizácie

27.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov

tel: +421 51 756 74 15
Slovak Republic
Prešov
Hlavná 93

Katastrálne územia

Korunková

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,19566015

Zemepiská dĺžka

21,75367081

Nadmorská výška (m)

Max

369

Priemerná

305

Min

260

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Popis územia

Územie európskeho významu pozostáva zo štyroch rôzne veľkých polygónov nachádzajúcich sa v k. ú. obce Korunková. Zastúpené sú v nich komplexy lúčnych porastov, ktoré dopĺňajú menšie či väčšie enklávy stromov a krov. Geomorfologicky patrí územie do oblasti Nízke Beskydy, celku Ondavská vrchovina. Ondavská vrchovina je budovaná vonkajším flyšom s príkrovovo-vrásovou stavbou. Na prevažujúcu dukelskú jednotku je od juhu ako príkrov nasunutá magurská tektonická jednotka, ktorú tvoria tri litofaciálne jednotky: račianska, bystrická a krynická. Územie Korunkovských lúk buduje račianska jednotka, ktorá je tu reprezentovaná zlínským súvrstvím stredného až mladšieho eocénu so zastúpeným glaukonitickým pieskovcom s polohami vápnitého ílovca a prachovca. Územie sa nachádza prevažne na miestach deluviálnych pokrovov, ktoré sú geneticky späté so zosuvmi. Delúviá vo flyšovom pásme sú jedným z mála sedimentov priaznivých pre akumuláciu podzemných vôd. Lúčne porasty tvorí komplex biotopov, v ktorom dominujú ovsíkové kosné lúky. Na miestach malých terénnych depresií sa zhromažďuje voda a vytvárajú sa mokraďné spoločenstvá.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Potenciálne zmenšovanie plochy lúčnych porastov vplyvom šírenia náletových drevín z okolitých lesných porastov. Kvalitu lúčnych porastov môže ovplyvniť intenzifikácia chovu dobytka, najmä ustajnenie dobytka, oplôtkový systém pasenia.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  pasenie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - lesníctvo  
  manažment lesa
D - doprava a komunikácie  
  potrubia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
  stavby, budovy v krajine
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov