Horná skala

Kód územia

SKUEV0858

Výmera územia

120,060 ha

 

Dátum návrhu

28.09.2015

Dátum aktualizácie

10.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Poľana

tel: 45 533 48 34
fax:+421 45 533 36 57
Slovak Republic
Zvolen
ul. J. M. Hurbana 20

Katastrálne územia

Badín, Kremnica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,70489724

Zemepiská dĺžka

19,02846793

Nadmorská výška (m)

Max

1200

Priemerná

1010

Min

801

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Buxbaumia viridis, Carabus variolosus, Cucujus cinnaberinus, Rosalia alpina

Popis územia

Vegetácia má charakter pôvodného zmiešaného lesa (jadrová zóna), pričom územie si zachovalo svoj charakter predovšetkým vďaka svojej nedostupnosti, členitosti a extrémnym podmienkam skalných stien, sutín, strmých svahov atď. Zvyšná čas´t územia, ktorú tvoria tak isto lesné spoločenstvá má napriek bežnému obhospodarovaniu zachovalé a pestré drevinové zloženie.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Intenzívne lesné hospodárenie by mohlo ovplyvniť stav lesných biotopov negatívne.

Vlastníctvo

SR, Lesy SR

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  manažment lesa
  výsadba po rube
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Boros schneideri (Panzer, 1795) Boros schneiderov chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Netopier veľkouchý cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená machorasty 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín