Babiná

Kód územia

SKUEV0806

Výmera územia

39,830 ha

 

Dátum návrhu

28.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Bohunice, Pruské

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,03557325

Zemepiská dĺžka

18,17903177

Nadmorská výška (m)

Max

440

Priemerná

381

Min

297

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Eriogaster catax, Lycaena dispar

Popis územia

najsevernejšia enkláva teplomilných spoločenstiev vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov v Bielych Karpatoch výrazne odlišných od iných vápencových lokalít bradlového pásma

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Absencia obhospodarovania a prípadné nevhodné spôsoby alebo termíny manažmentu môžu viesť k poškodeniu populácií vzácnych druhov rastln a živočíchov

Vymedzenie územia

Komplex zarastajúcich pasienkov a kosených lúk v bielokarpatskom predhorí, pri obci Bohunice pri Pruskom.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  neintenzívne kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
M - klimatická zmena  
  vyhynutie druhov

Ostatné druhy

Maculinea arion, Ophrys holubyana, Parnassius apollo

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov