Belušky

Kód územia

SKUEV0897

Výmera územia

71,750 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

11.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel: +421 57 748 02 91
fax: +421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičova 535

Katastrálne územia

Dedačov, Hankovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,02672692

Zemepiská dĺžka

21,96227793

Nadmorská výška (m)

Max

310

Priemerná

248

Min

180

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Callimorpha quadripunctaria, Isophya stysi, Lycaena dispar, Pholidoptera transsylvanica

Popis územia

Z hľadiska geomorfológie patrí územie do alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Východné Karpaty, subprovincie vonkajšie Východné Karpaty, oblasti Nízkych Beskýd a celku Laborecká vrchovina. V území sa vyskytuje vrchovinový reliéf s prechodnými mierne vyzdvihnutými morfoštruktúrami vrchovín a pahorkatín. V geologickej stavbe sa uplatňujú horniny z obdobia kriedy a paleogénu vonkajších Karpát pieskovce, ílovce: tenkovrstvený flyš, červené ílovce (belovežské súvrstvie, "pestré" vrstvy) z obdobia paleocénu až vrchného eocénu, ílovce, pieskovce s glaukonitom, slieňovce (bystrické vrstvy, vychylovské súvrstvie); z obdobia lutétu až priabónu. Z pôd prevládajú kambizeme pseudoglejové nasýtené, sprievodné pseudogleje modálne a kultizemné, lokálne gleje; zo zvetralín rôznych hornín, okrajovo sa vyskytujú fluvizeme glejové, sprievodné gleje z karbonátových a nekarbonátových aluviálnych sedimen-tov. Podľa klimatického členenia Slovenska sa územie nachádza v mierne teplej klimatickej oblasti, v okrsku T6 - teplý, mierne vlhký, s chladnou zimou s priemernými januárovými teplotami do -3°C. Z hydrologického hľadiska územie spadá do hlavného povodia rieky Bodrog. V rámci hydrogeologických regiónov patrí do regiónu paleogénu a kvartéru povodia Laborca po Brekov a mezozoika Humenských vrchov. V území sa okrem biotopov, ktoré sú predmetom ochrany nachádza aj biotop Lk3a Mezofilné pasienky a spásané lúky so spoločenstvom zväzu Cynosurion cristati, podzväz Lolio-Cynosurenion.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Atakovanie územia blízkym poľnohospodárskym družstvom, nadmerným zošľapovaním pasienkov a s tým súvisiacimi eróznymi procesmi. Ubúdanie krovinovej vegetácie v dôsledku intenzívneho prečisťovania pasienkov.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzívne kosenie alebo intenzifikácia
  intenzívne pasenie - hovädzí dobytok
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  prieskumné vrty
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  sukcesia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Spriadač kostihojový motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov