Za hôrkou

Kód územia

SKUEV0894

Výmera územia

41,240 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

11.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel: +421 57 748 02 91
fax: +421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičova 535

Katastrálne územia

Nižná Oľka

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,15342334

Zemepiská dĺžka

21,83333493

Nadmorská výška (m)

Max

382

Priemerná

303

Min

240

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Isophya stysi, Lycaena dispar

Popis územia

Z hľadiska geomorfológie patrí územie do alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, pro-vincie Východné Karpaty, subprovincie vonkajšie Východné Karpaty, oblasti Nízkych Beskýd a celku Laborecká vrchovina. Podľa základných morfoštruktúr patrí územie do prechodne mier-ne vyzdvihnutých morfoštruktúr vrchovín a pahorkatín a podľa základného typu erózno-denundačného reliéfu patrí do reliéfu eróznych brázd. Geologický podklad chráneného územia je tvorený horninami flyšového pásma. V geologickej stavbe sa uplatňujú horniny kriedy a paleogénu vonkajších Karpát – ílovce a pieskovce s glaukonitom: hrubovrstvený flyš. Z pôdnych typov sú v území zastúpené kambizeme pseudoglejové nasýtené a kambizeme mo-dálne kyslé. Podľa klimatického členenia Slovenska sa územie nachádza v mierne teplej klima-tickej oblasti, v okrsku M6 – mierne teplý, vlhký, vrchovinový s priemernými júlovými teplota-mi vzduchu > 16 oC. Z hydrologického hľadiska územie spadá do hlavného povodia rieky Bod-rog. V rámci hydrogeologických regiónov spadá do regiónu paleogénu povodia Ondavy po Kučín. V území sa tiež nachádzajú podmáčané spoločenstvá zväzu Calthion, ktoré predstavujú biotop národného významu Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Atakovanie územia rozširovaním zastavaného územia obce, zakladaním nelegálnych skládok odpadu a postupujúca sukcesia.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzívne kosenie alebo intenzifikácia
  neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  prieskumné vrty
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia