Hornádske lúky

Kód územia

SKUEV0940

Výmera územia

66,510 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

16.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov

tel: +421 51 756 74 15
fax:+421 51 772 41 79
Slovak Republic
Prešov
Hlavná 93

Katastrálne územia

Malá Lodina, Ružín, Sedlice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,89307737

Zemepiská dĺžka

21,10813372

Nadmorská výška (m)

Max

631

Priemerná

572

Min

456

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Lucanus cervus, Pulsatilla slavica, Rosalia alpina

Popis územia

Územie európskeho významu tvoria lúčne a lesné porasty vrcholových partií Čiernej hory v oblasti medzi Humencom a Bujanovom nad údolím Sopotnice.Geomorfologicky patrí navrhované územie do oblasti Slovenského rudohoria, celku Čierna hora a podcelku Sopotnické vrchy, ktoré sú charakteristické stredohorským, značne diferencovaným reliéfom. Popisované územie je predovšetkým tvorené mladopaleozoickými horninami brusnianskeho súvrstvia (sivozelené, sivofialové arkózové metadroby, zlepence, bridlice) a v malej miere kryštalinickým bujanovským a triasovým mezozoickým komplexom. Na kamenistých svahoch a vo vrcholových partiách masívu sa vyskytujú plytké, kamenisté prevažne mezotrofné hnedé lesné pôdy. V lúčnych porastoch dominuje biotop európskeho významu - podhorské kosné lúky, v lesných porastoch dominujú biotopy európskeho významu - kyslomilné bukové lesy a bukovo a jedľovo-bukové kvetnaté lesy. V území bol zaznamenaný výskyt niektorých vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov, napr. rastlinné druhy Cephalanthera damasonium,Crepis praemorsa, Pulsatilla slavica, zo živočíšnych druhov Vipera berus, Lacerta agilis, Rosalia alpina, Lucanus cervus.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Potenciálne zmenšovanie plochy lúčnych porastov vplyvom šírenia náletových drevín z okolitých lesných porastov.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
B - lesníctvo  
  manažment lesa
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  škody spôsobené poľovnou zverou
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov