Gýmešský jarok

Kód územia

SKUEV0934

Výmera územia

40,070 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

16.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov

tel: +421 51 756 74 15
fax:+421 51 772 41 79
Slovak Republic
Prešov
Hlavná 93

Katastrálne územia

Drienov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,90087213

Zemepiská dĺžka

21,29832232

Nadmorská výška (m)

Max

325

Priemerná

318

Min

310

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Popis územia

Územie európskeho významu Gýmešský jarok sa nachádza v pásme kotlinových dúbrav Košickej kotliny, podcelku Toryská pahorkatina. Lesné porasty okolo Gýmešského jarku sa rozkladajú na rovine a čiastočne na veľmi miernom svahu severozápadnej expozície. Z geologického hľadiska územie je budované proluviálnymi sedimentami s pokryvom sprašovitých hlín stredného a mladšieho pleistocénu. Tieto sedimenty vytvárajú najstaršiu generáciu náplavových kužeľov na západnom úpätí Slanských vrchov, ktoré sa stali svojim členitým reliéfom hlavným zdrojom kvartérnych sedimentov a boli akumulované v priľahlých územiach budovaných sedimentárnym neogénom s mierne zaobleným pahorkatinovým reliéfom. Podložie Gýmešského jarku tvorí náplavový kužeľ vytvorený tokom Delňa. Jeho vývoj ovplyvnili okrem klímy a litológie hornín aj tektonické pohyby, ktoré podmienili zmenu smeru toku Delňa a tým aj jeho sedimentáciu. Potom nastúpila intenzívna eolicko-deluviálna činnosť, ktorej výsledkom je akumulácia sprašovitých hlín na proluviálnych sedimentoch. Územie je ukážkou charakteristických zachovalých dubovo-nátržníkových lesov Košickej kotliny. V menšej miere sú zastúpené i bukové kvetnaté lesy.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

V okrajových častiach územia dochádza k ojedinelým výrubom stromov. Potenciálnou hrozbou pre územie je nástup inváznych druhov rastlín z okolia - najmä z okrajov poľnohospodárskych polí.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  intenzifikácia poľnohospodárstva
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  manažment lesa
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.)
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov