Becherovská tisina

Kód územia

SKUEV0937

Výmera územia

264,800 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

16.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov

tel: +421 51 756 74 15
Slovak Republic
Prešov
Hlavná 93

Katastrálne územia

Becherov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,44871545

Zemepiská dĺžka

21,27792488

Nadmorská výška (m)

Max

870

Priemerná

669

Min

522

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Canis lupus, Lynx lynx, Rosalia alpina

Popis územia

Navrhované územie európskeho významu Becherovská tisina sa nachádza severozápadne od obce Becherov a zahŕňa záver doliny Riečky až po štátnu hranicu s Poľskom. Geomorfologicky územie leží na rozhraní Busova a Ondavskej vrchoviny a budujú ho terciérne flyšové súvrstvia magurskej tektonickej jednotky – račianskej litofaciálnej jednotky. V SV časti územia pozdĺžne hraničiacej s Poľskom celok nazvaný Beskyd buduje zlínske súvrstvie vo flyšovom vývoji, striedajú sa tu pieskovce, sivé ílovce a rozpadané vápnité ílovce stredného a vrchného eocénu. Oproti na JZ tiahnuci sa chrbát od kóty Javorina (881) po Paledovku (778) na juhu buduje zlínske súvrstvie, reprezentované jemnozrnnými a hrubozrnnými makovickými pieskovcami stredného a vrchného eocénu. Medzi oboma horskými chrbátmi priebehu SZ – JV tvorí terén zvažujúci sa od západu na východ k doline Riečky. Buduje ho belovežské súvrstvie, reprezentované spodnoeocénnymi červenými a zelenými ílovcami a tenkolavicovitými pieskovcami s hieroglyfmi. Podstatnú časť územia zaberajú lesy, takmer 97 %. Z lesných porastov sú zastúpené predovšetkým biotopy európskeho významu: bukové a jedľové kvetnaté lesy. lipovo-javorové sutinové lesy, javorovo- bukové horské lesy. Vodné toky sprevádzajú porasty horských lužných lesov. Mozaiku biotopov dopĺňajú biotopy lúk a pasienkov. V území bol zaznamenaný výskyt vlka, rysa a mačky divej. Z ďalších druhov európskeho významu sú zastúpené Bombina variegata, Rosalia alpina. Hniezdi tu viacero druhov vtákov, napr. Strix uralensis, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus a i. Vyskytuje sa tu viac rastlinných druhov národného významu, z rastlín Phyllitis scolopendrium, Taxus baccata a i., zo živočíchov Glis glis a i.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Lesné komplexy navrhovaného územia boli v minulosti ovplyvňované najmä holorubnou ťažbou dreva. V súčasnosti pretrváva taktiež silný záujem vlastníkov o ťažbu drevnej hmoty. Zvýšené stavy raticovej zvere ohrozujú zmladzovanie tisu.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  manažment lesa
  odstránenie sušiny
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  škody spôsobené poľovnou zverou
  zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.)
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
L - prírodné katastrofy  
  zosuvy pôdy