Haništiansky les

Kód územia

SKUEV0935

Výmera územia

119,850 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

16.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov

tel: +421 51 756 74 15
Slovak Republic
Prešov
Hlavná 93

Katastrálne územia

Haniska

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,63855373

Zemepiská dĺžka

21,22497436

Nadmorská výška (m)

Max

225

Priemerná

221

Min

217

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Rhinolophus euryale

Popis územia

Územie európskeho významu zahrňuje zachovalý segment dubových lesných porastov v intenzívne poľnohospodársky a priemyselne využívanej Košickej kotline, v blízkom okolí hutníckeho kombinátu U.S.STEEL Košice. Geomorfologicky patrí územie do oblasti Lučenecko - košickej zníženiny, celku Košická kotlina, podcelku Košická rovina. Geologickú stavbu územia tvoria kvartérne pleistocénne fluviálne sedimenty, zložené zo štrkov, piesčitých štrkov a pieskov i kvartérne sedimenty zastúpené fluviálnymi a proluviálnymi uloženinami. Na fluviálnych sedimentoch územia sa vyvinuli prevažne oglejené nivné pôdy a degradované hnedozeme oglejené na sprašových hlinách, stredne tažké, bez skeletu. V lesnom poraste dominujú biotopy európskeho významu: teplomilné ponticko-panónske dubové lesy a panónske dubovo-hrabové lesy a v menšej miere sú zastúpené dubovo - brestovo - jaseňové nížinné lužné lesy. V území bol zaznamenaný aj výskyt viacerých vzácnych druhov živočíchov európskeho a národného významu, napr. Buteo buteo, Accipiter gentilis, Lanius collurio, Oriolus oriolus, Certhia familiaris, Sylvia atricapilla, Fringilla coelebs. Z rastlín boli v území zaznamenané len druhy národného významu (Convallaria majalis a Lilium martagon).

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Lesné porasty sú ovplyvňované exhalátmi z hutníckeho kombinátu U.S. Steel.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzifikácia poľnohospodárstva
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
  priemyselné a obchodné plochy
  továrne
  sklady
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 33,3 33,3 33,4 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov