Zemanovská sihla

Kód územia

SKUEV0831

Výmera územia

9,440 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

09.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Kysuce

tel:+421 41 433 56 06
fax:+421 41 433 56 08
Slovak Republic
Čadca
U Tomali č.1511

Katastrálne územia

Raková

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,44052893

Zemepiská dĺžka

18,75137365

Nadmorská výška (m)

Max

429

Priemerná

426

Min

421

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Popis územia

Územie patrí do Turzovskej vrchoviny, podcelok Hornokysucké podolie. Z geologického hľadiska je podložie tvorené horninami paleogénu Magurského flyša, račanskej jednotky - vsetínske vrstvy s bystrickými ílovcami, pieskovcami s glaukonitom a arkózovými pieskovcami. V ich nadloží sa nachádzajú holocénne fluviálne a proluviálne sedimenty s piesčitými a štrkovitými hlinami tiež pleistocénne fluviálne sedimenty s piesčitými štrkami dnovej akumulácie v nive Kysuce. Rozsiahla okrajová časť nivy Kysuce s oligotrofnými rašeliniskami, reliktnými slatinami a nadväznými biotopmi (Species-rich Nardus grasslands), s ojedinelým výskytom kľukvy močiarnej (Oxycoccus palustris) v regióne a ďalšími chránenými a ohrozenými druhmi (Menyanthes trifoliata, Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Lotus uliginosus). Sú zvyškom pôvodne veľkého komplexu prechodných rašelinísk a vrchovísk medzi Rakovou a Čadcou ( miestny názov sihly), zachytené sú aj v Geobotanickej mape Slovenska. Na rašeliniská a slatiny nadväzujú rôzne typy hodnotných podmáčaných lúk podhorských a horských oblastí (biotop národného významu).

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Ovplyvňovanie hydrologického režimu pri severnom okraji územia v blízkosti zástavby priekopou a náväznými nakopanými jarčekmi zo stredu lokality (s výskytom kľukvy močiarnej a rosičky okrúhlolistej). Zástavba a oplocovanie okrajových častí lokality so zmenšovaním plochy podmáčaného územia. Sekundárna sukcesia s rozširovaním náletových drevín a niektorých druhov tráv (Molinia coerulea) po obmedzení obhospodarovania.Ruderalizácia okrajových častí okolo priekopy pri severnom okraji so šírením expanzívnych a inváznych druhov (Aster-novi belgii, Tanacetum vulgare, Artemisia vulgaris)

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  neintenzívne kosenie
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  neintenzívne pasenie - kozy
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
G - ľudské vplyvy  
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  oplotenie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
  problémové pôvodné druhy
J - prirodzené zmeny systému  
  smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Bufo bufo, Ciconia ciconia ciconia, Lotus uliginosus, Natrix natrix, Oxycoccus palustris, Rana temporaria, Vipera berus, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov