Alúvium Markovho potoka

Kód územia

SKUEV0832

Výmera územia

5,520 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

09.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Kysuce

tel:+421 41 433 56 06
fax:+421 41 433 56 08
Slovak Republic
Čadca
U Tomali č.1511

Katastrálne územia

Čierne

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,49888791

Zemepiská dĺžka

18,80762157

Nadmorská výška (m)

Max

491

Priemerná

471

Min

450

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Cottus gobio, Lutra lutra, Vertigo angustior

Popis územia

Geomorfologicky územie patrí do Jablunkovského medzihoria. Z geologického hľadiska je podložie tvorené horninami paleogénu Magurského flyša, račanskej jednotky, vsetínske vrstvy s bystrickými ílovcami, pieskovcami s glaukonitom a arkózovými pieskovcami. V nadloží sú kvartérne holocénne fluviálne sedimenty, tvorené piesčitými a štrkovitými hlinami nivy Markovho potoka. Alúvium Markovho potoka so zachovalými porastami podhorských jaseňovo-jelšových lužných lesov na nive prirodzene meandrujúceho potoka v dolnej časti dopĺňa väčšia enkláva podhorských kosných lúk. V hornej časti územia sú na ľavom brehu za spevneniu poľnou cestou slatinné lúky na neutrálnych substrátoch a slatiny s vyšším obsahom báz, s výskytom vachty trojlistej (Menyanthes trifoliata) a s ďalšími chránenými a ohrozenými druhmi ( Epipactis palustris, Valeriana simplicifolia, Lotus uliginosus). Slatinné lúky a vysokobylinné mokrade doplňajú hodnotné podmáčané lúky podhorských oblastí (biotop národného významu).

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

V hornej a strednej časti na pomerne úzky pruh slatín vplýva spevnená poľná cesta a zvyšky odrastených jelší a jaseňov po výsadbe štátnych lesov v roku 1987. Následne na základe dohody so štátnou ochranou prírody boli zriadené funkčné plochy (bezlesie) a väčšina sadeníc odstránená. Na rozhraní hornej a dolnej časti je realizovaná výstavba diaľnice D3 (nad lokalitou prechádza premostením údolia), tento malý úsek líniového územia bol z návrhu UEV vynechaný. Doriešujú sa vplyvy tejto stavby na územie (odstraňovanie menších ohnísk ruderálnych a inváznych druhov). Problémom je aj absencia obhospodarovania nelesných biotopov, pomohla by úprava podmienok dotácií z PRV pre podmáčané biotopy a UEV.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
B - lesníctvo  
  manažment lesa
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  most, viadukt
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.)
H - znečistenie  
  odpadky a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia
  akumulácia organického materiálu

Ostatné druhy

Lotus uliginosus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov