Zákopčianske lúky

Kód územia

SKUEV0836

Výmera územia

23,370 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

09.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Kysuce

tel:+421 41 433 56 06
fax:+421 41 433 56 08
Slovak Republic
Čadca
U Tomali č.1511

Katastrálne územia

Zákopčie

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,37896031

Zemepiská dĺžka

18,73255228

Nadmorská výška (m)

Max

850

Priemerná

774

Min

640

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Popis územia

Územie sa nachádza v oblasti Slovensko-moravských Karpát, celku Javorníky, oddieli Vysoké Javorníky. Geologický podklad tvoria paleogénne horniny Magurského flyša, prevažne račianskej jednotky s premenlivým podielom pieskovcov, ílovcov a slieňovcov. Do územia európskeho významu boli vybraté zachované najhodnotnejšie lokality s vyšším podielom priroritného biotopu Species-rich Nardus grasslands vo východnej časti Javorníkov. Je to podhorský typ s chránenými a ohrozenými druhmi (Dactylorhiza sambucina, Traunsteinera globosa, Platanthera bifolia, Gentianella lutescens ssp. carpatica).

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

- Potreba zabezpečenia vyváženého obhospodarovania s prevažujúcou extenzívnou pastvou, doplnkovo kosením. Rizikom je intenzívna pastva dobytka, aj opustenie pasenia. Pre lokalitu v PRV riešiť rozšírenie pastevných a vykášaných plôch najmä pri hornej lokalite. - Riziko zalesnenia menej využívaných častí lokalít. - Riziko rekreačnej výstavby v zraniteľných hrebeňových a podhrebeňových polohách (menšia obec Zákopčie nemá územný plán)

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  neintenzívne kosenie
  intenzívne pasenie - hovädzí dobytok
  neintenzívne pasenie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  visuté elektrické a telefónne vedenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  škody spôsobené poľovnou zverou
  drancovanie floristických lokalít
  zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.)
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  iné športovné / rekreačné zariadenia
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
H - znečistenie  
  odpadky a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
  problémové pôvodné druhy
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia
  akumulácia organického materiálu
  eutrofizácia (prirodzená)

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov