Bábsky les

Kód územia

SKUEV0869

Výmera územia

60,990 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

10.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Veľký Báb

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,30447828

Zemepiská dĺžka

17,89408990

Nadmorská výška (m)

Max

208

Priemerná

181

Min

150

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Popis územia

Ostrov zachovalého lesného porastu v poľnohospodársky využívanej mierne zvlnenej krajine Trnavskej pahorkatiny v nadm. výške cca 200 m. Geologický substrát tvoria spraše. Lesné biotopy predstavujú dubové lesy na spraši a panónske dubohrabiny. Lesné porasty sú rôznoveké s výskytom starých mohutných stromov.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

V území dominujú lesné biotopy, ktorých stav ovplyvňuje rozsah a spôsob realizovaného lesného hospodárenia realizovaný mimo územie rezervácie. Územie môže byť ovplyvnené aktivitami a ľudskou činnosťou v priľahlých sídlach alebo susediacom parku - CHA Bábsky park (šírenie nepôvodných druhov), prípadne potenciálnym rozvojom rekreačnej infraštruktúry.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzívne jednoročné plodiny pre produkciu potravy / inteznifikácia
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  výsadba po rube - pôvodné druhy
  výsadba po rube - nepôvodné druhy
  odstránenie porastu
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné typy osídlenia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov