Člnok

Kód územia

SKUEV0874

Výmera územia

476,790 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

10.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul.3

Katastrálne územia

Hosťovce, Lovce, Mankovce, Zlatno, Žikava

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,44730273

Zemepiská dĺžka

18,34383304

Nadmorská výška (m)

Max

430

Priemerná

318

Min

240

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros

Popis územia

Prevažne lesné komplexy na juhovýchodnom okraji pohoria Tribeč v nadm. výške cca 300 m. Geologicky je územie tvorené silikátovými horninami, predovšetkým spodnotriasovými kremencami a granodioritmi jadra pohoria. Lesné porasty predstavujú predovšetkým dubovo-cerové lesy, teplomilné dubiny a panónske dubohrabové lesy, na najextrémnejších stanovištiach kremencovej hôrky Člnok sa vyskytujú kyslomilné dubiny. Miestami vystupujú na povrch aj kremencové skaly a vytvárajú typický reliéf kozieho chrbta. Nelesné biotopy sa vyskytujú v malej miere a predstavujú ich mezofilné kosné lúky a psicové porasty na silikátovom substráte. Popri potokoch sa vyskytujú líniové brehové porasty lužných lesov.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

V území dominujú lesné biotopy, ktorých stav ovplyvňuje rozsah a spôsob realizovaného lesného hospodárenia. Územie susedí s oblasťou zvernicového chovu zveri.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  intenzívne jednoročné plodiny pre produkciu potravy / inteznifikácia
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  výsadba po rube - pôvodné druhy
  výsadba po rube - nepôvodné druhy
  odstránenie porastu
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  iné priemyselné/obchodné plochy
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  oplotenie

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov