Vrchná hora

Kód územia

SKUEV0911

Výmera územia

6,457 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

12.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Stupava

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,26181257

Zemepiská dĺžka

17,04716565

Nadmorská výška (m)

Max

280

Priemerná

255

Min

226

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Callimorpha quadripunctaria, Eriogaster catax, Himantoglossum adriaticum, Lucanus cervus

Popis územia

Územie predstavuje izolovaný vrch v predhorí Malých Karpát tvorený vápnitými pieskovcami. V minulosti bola lokalita využívaná ako vinohrady, pasienky a neskôr sčasti aj ako záhrady. Ľudskou činnosťou sa vyvinula xerotermná vegetácia lúk a krovín, na ktorú sú naviazané mnohé vzácne a chránené druhy rastlín a živočíchov. Ide o veľmi významnú orchideovú lokalitu osamotenú v silne urbanizovanej krajine.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Najväčším ohrozením lokality je okolitá postupujúca urbanizácia územia. Zástavba sa za posledné roky posunula až k úpätiu vrchu. Postupné zarastanie stepných spoločenstiev drevinami spolu s opustením obhospodarovania je ďalšie ohrozenie lokality.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  premena travinnej vegetácie na ornú pôdu
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  drancovanie floristických lokalít

Ostatné druhy

Lacerta viridis, Ophrys apifera, Ophrys holoserica, Ophrys holubyana, Saga pedo, Stipa borysthenica

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Himantoglossum adriaticum jazýčkovec jadranský vyššie rastliny 36,4 18,2 45,4 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika rastlín