Hájnica

Kód územia

SKUEV0805

Výmera územia

52,710 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

06.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Haluzice, Štvrtok, Trenčianske Bohuslavice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,81424776

Zemepiská dĺžka

17,86856146

Nadmorská výška (m)

Max

340

Priemerná

285

Min

213

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Colias myrmidone, Eriogaster catax, Lycaena dispar

Popis územia

teplomilné spoločenstvá masívu Hájnica v Beckovskej bráne, ktorá oddeľuje Považské podolie od výbežku Podunajskej nížiny, s výskytom druhov na severnej hranici rozšírenia (napr. Adonis vernalis)

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Nedostatočné obhospodarovanie (chýbajúca pastva a kosenie), nevhodné spôsoby obhospodarovania (pestovanie nepôvodných drevín napr.borovice čiernej, mulčovanie), obhospodarovanie realizované v nevhodnom čase poškodzujú biotopy, druhy a ich vývinové štádiá

Vymedzenie územia

Masív Hájnice, medzi obcami Štvrtok nad Váhom, Haluzice a Trenčianske Bohuslavice.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  neintenzívne kosenie
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  neintenzívne pasenie - zmiešaný dobytok
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) priadkovec trnkový motýle 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Colias myrmidone (Esper, 1781) žltáčik zanoväťový motýle 0,0 22,2 77,8 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov