Lúky pod Ukorovou

Kód územia

SKUEV0002

Výmera územia

11,860 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Muránska Planina

tel:+421 58 442 20 61
+421 58 442 61 19
fax:+421 58 442 61 19
Slovak Republic
Revúca
ul. Janka Kráľa 12

Katastrálne územia

Revúca, Revúčka

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,69889753

Zemepiská dĺžka

20,13129230

Nadmorská výška (m)

Max

379

Priemerná

358

Min

336

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Phengaris teleius, Triturus cristatus

Popis územia

The site is valuable for the occurrence of the fragmented remnants communities of 6430 Hygrophilous tall-herb fringe communities of plains and of the montane to alpine belts. The site is partially covered with woodlands with Alnus glutinosa in their initial developmental stages. Meadow habitats foster abundant population of protected plant species Dactylorhiza majalis. Other rarer taxa of flora are represented by e.g. Veronica scutellata. As for fauna species, the site is noted for the presence of several species of amphibians, especially valuable being the occurrence of species Triturus cristatus.

Ciele ochrany

The site features the last remnants of well-preserved alluvial meadows fostering rich in species plant communities typical for the region.

Zraniteľnosť

Part of the site has suffered from the several years of absence of regular meadows management. The site is also under threat from possible penetration of invasive and non-native plant species (namely Solidago canadensis) commonly occurring in the immediate vicinity of the site. Successful conservation of the current biodiversity range gravely depends on the preservation of the traditional forms of meadow management (regular mowing) making no use of chemicals and industrial fertilisers.

Vlastníctvo

private - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom
  nakladanie s inertnými materiálmi
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Bufo bufo, Carex canescens, Carex flava, Dactylorhiza majalis, Eptesicus serotinus, Hyla arborea, Natrix natrix, Pedicularis palustris, Peucedanum palustre, Pipistrellus pipistrellus, Rana temporaria, Veronica scutellata

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 25,0 25,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov