Gachovec

Kód územia

SKUEV0527

Výmera územia

30,240 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Borský Mikuláš

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,59500000

Zemepiská dĺžka

17,20972222

Nadmorská výška (m)

Max

250

Priemerná

230

Min

220

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Lycaena dispar, Phengaris nausithous

Popis územia

Rest of the preserved wetland meadows in the country which was once intensively drained and the original grasslands converted to cropland

Ciele ochrany

Habitat hosting species of the genus Maculinea

Zraniteľnosť

Drainage

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
  nakladanie s inertnými materiálmi
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  odstraňovanie sedimentov
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie
  biologické procesy
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Dicerca (Dicerca) alni, Helix pomatia, Hyla arborea, Mantis religiosa, Trollius altissimus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cordulegaster heros Pásikavec veľký vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov