Horný tok Myjavy

Kód územia

SKUEV0520

Výmera územia

24,500 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Jablonica, Kunov, Osuské, Podbranč, Prietrž

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,66666667

Zemepiská dĺžka

17,43777778

Nadmorská výška (m)

Max

250

Priemerná

229

Min

209

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Castor fiber, Cucujus cinnaberinus

Popis územia

Preserved natural flow in the open country with developed bank vegetation

Ciele ochrany

The occurrence of endangered aquatic species and species subject to willow riparian vegetation - Osmoderma eremita

Zraniteľnosť

Flow control, pollution flows in adjacent settlements

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  potrubia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  rozptýlené osídlenie
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
  nakladanie s inertnými materiálmi
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  poldre
  rekultivácie mokradí
  odstraňovanie sedimentov
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie
  biologické procesy
  eutrofizácia (prirodzená)
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Agrilus ater, Agrilus auricollis, Anthaxia (Anthaxia) manca, Astacus astacus, Carabus cancellatus, Dicerca (Dicerca) alni, Helix pomatia, Hyla arborea, Lamia textor

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov