Nebrová

Kód územia

SKUEV0378

Výmera územia

27,770 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Červený Kameň

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,11985795

Zemepiská dĺžka

18,12340241

Nadmorská výška (m)

Max

574

Priemerná

519

Min

483

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Eriogaster catax, Lycaena dispar, Phengaris nausithous, Phengaris teleius

Popis územia

The site is located in the flysch stripe of Biele Karpaty Mts.. In the site, there are the landslides, weepy springs and small irregular brooks. The river stream floodplain is waterloged. The whole site is of a grassland character. With regard to the undulated relief, there are many depressions and elevations. Scrubby and forest planting is strongly represented in numerous groups. Around the stream, the riverine vegetation is developed.

Ciele ochrany

The site is a part of the Biele Karpaty PLA and it overlaps with the homonymic Nebrová Nature Reserve designated in 1993. Aim of the protection is to preserve the mesophile and wet grasslands with the occurrence of orchids - e.g. Dactylorhiza sambucina, D. majalis, Gymnadenia conopsea and other rare spieces, e.g. Iris graminea, fauna species e.g. Lucilia bufonivora, Spherophoria schirchan (second locality in Slovakia and in the Carpathian mountain network).

Zraniteľnosť

The site is endangered by secondary succession.

Vlastníctvo

private - 4.444 % state - 95.556 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  akumulácia organického materiálu

Ostatné druhy

Allium carinatum, Anguis fragilis, Bufo bufo, Centaurium erythraea, Centaurium pulchellum, Cottus poecilopus, Crepis praemorsa, Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza sambucina, Elaphe longissima, Eumedonia eumedon, Gladiolus imbricatus, Glis (Myoxus) glis, Hyla arborea, Iris graminea, Lacerta agilis, Listera ovata, Locustella naevia, Lycaena alciphron, Martes martes, Meles meles, Melinus arvensis, Micromys minutus, Muscardinus avellanarius, Mustela nivalis, Mustela putorius, Natrix natrix, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Nyctalus noctula, Ophioglossum vulgatum, Orchis mascula, Orchis militaris, Orchis morio, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Rana dalmatina, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Salmo (Salmo) trutta morpha fario, Saxicola torquatus, Sciurus vulgaris, Sorex araneus, Sorex minutus, Traunsteinera globosa, Triturus alpestris, Triturus vulgaris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Maculinea nausithous (Bergstraesser, 1779) modráčik bahniskový motýle 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana temporaria Linnaeus, 1758 skokan hnedý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov