Krasín

Kód územia

SKUEV0375

Výmera územia

64,130 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Dolná Súča, Horná Súča

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,95888889

Zemepiská dĺžka

18,00611111

Nadmorská výška (m)

Max

570

Priemerná

473

Min

331

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
  • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Eriogaster catax, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Myotis bechsteinii, Myotis myotis

Popis územia

The site is a segment of the klippen zone of Biele Karpaty Mts. It is a left upstanding calcareous klippe, loosen by ablation of the softer rocks. In the bottom of the klippe, the stone debrises are located. Majority of the site is covered with forests.

Ciele ochrany

The site is located within the Biele Karpaty PLA and it includes the Krasín Nature Reserve. Aim of the protection is to preserve the valuable communities of the rocky "steppes" with the richest population of Orlaya grandiflora, valuable insect species (Apamea platinea, Ammoplanus pragensis, etc.) and remnants of valuable cornel-oak forests with the occurrence of Orchis purpurea.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to secondary succession of the non-forest part and potential renewal of stone exploitation.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 2.036 % private - 0.213 % state - 56.694 % towns and municipalities - 41.056 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny

Ostatné druhy

Ammoplanus pragensis, Anguis fragilis, Apamea platinea, Centaurium erythraea, Cephalanthera damasonium, Coronella austriaca, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza sambucina, Elaphe longissima, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Glis (Myoxus) glis, Lacerta agilis, Lactuca perennis, Maculinea arion, Martes foina, Micromys minutus, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Mustela putorius, Ophrys holubyana, Orlaya grandiflora, Papilio machaon, Papilio podalirius, Parnassius mnemosyne, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus austriacus, Priocnemis bellieri, Rana dalmatina, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Saxicola torquatus, Sciurus vulgaris, Sorbus aria, Sorex araneus, Sorex minutus, Zygaena brizae

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov