Krivoklátske bradlá

Kód územia

SKUEV0373

Výmera územia

64,490 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Krivoklát, Sedmerovec

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,04111111

Zemepiská dĺžka

18,15527778

Nadmorská výška (m)

Max

627

Priemerná

491

Min

366

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Eriogaster catax, Lycaena dispar, Myotis myotis

Popis územia

The site features the occurence of xerothermic oak and oak-beech forests in mixture with lime, maple, cornelian-cherry and limestone beech stands. The site is of a forest character. Geological basement is calcareous, the site is a part of the Biele Karpary Mts. klippen zone. Krivoklátska tiesňava is an unique geomorphological phenomenon, which is also a valuable refugium of plants and animals.

Ciele ochrany

The site is a part of the Biele Karpaty PLA and it includes the small-scaled protected areas: Drieňová Nature Reserve and Krivoklátska tiesňava Nature Monument. Aim of the protection is to preserve rich forest and rocky klippe communities with the occurence of rare butterflies.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to secondary succession of the non-forest parts.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  odstránenie sušiny
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  akumulácia organického materiálu

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Apamea platinea, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Convallaria majalis, Coronella austriaca, Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana, Erinaceus concolor, Glis (Myoxus) glis, Lacerta agilis, Martes foina, Meles meles, Muscardinus avellanarius, Mustela nivalis, Nyctalus noctula, Papilio machaon, Papilio podalirius, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Pipistrellus pipistrellus, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Salmo (Salmo) trutta morpha fario, Sciurus vulgaris, Sorbus aria, Sorex araneus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) jasoň červenooký motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov