Brezovská dolina

Kód územia

SKUEV0368

Výmera územia

2,480 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Červený Kameň

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,09138889

Zemepiská dĺžka

18,14361111

Nadmorská výška (m)

Max

485

Priemerná

453

Min

431

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7220 - Penovcové prameniská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Carabus variolosus, Eriogaster catax, Lycaena dispar, Vertigo angustior

Popis územia

The site is a part of the flysch stripe of Biele Karpaty Mts. It is a landslide flow interbanded with streams with strong sediments of tufa formations. Native communities were the oak-beech forests and alder woods, at present the areas are deforested, altered with hay meadows, partly old fallows, etc.

Ciele ochrany

The site overlaps with the Brezovská dolina Nature Monument designated in 1989 and it is a part of the Biele Karpaty PLA. Aim of the protection is to preserve the tufa springs of regional importance with the occurence of several Orchideaceae species (Gymnadenia densiflora, Epipactis palustris, Ophrys holubyana, etc.) and valuable invertebrates as Maculinea arion, Psen ater (the only locality of the species' occurrence in the region).

Zraniteľnosť

Threat is represented by flushes from the road situated above the site, change of the water regime and secondary succession, part of the tufa locality are former fields!

Vlastníctvo

private - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Carex flava, Carex paniculata, Centaurium erythraea, Cephalanthera damasonium, Convallaria majalis, Cottus poecilopus, Crepis praemorsa, Dactylorhiza majalis, Eleocharis quinqueflora, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Epipactis palustris, Gymnadenia conopsea, Gymnadenia densiflora, Lacerta agilis, Listera ovata, Maculinea arion, Micromys minutus, Muscardinus avellanarius, Natrix natrix, Ophioglossum vulgatum, Ophrys holubyana, Orchis militaris, Parnassia palustris, Platanthera bifolia, Salmo (Salmo) trutta morpha fario, Sorex araneus, Triglochin palustre

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov