Baské

Kód územia

SKUEV0274

Výmera územia

4036,550 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

05.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Čierna Lehota, Dolná Poruba, Krásna Ves, Omšenie, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Valaská Belá

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,87694444

Zemepiská dĺžka

18,27638889

Nadmorská výška (m)

Max

960

Priemerná

625

Min

277

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
 • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
 • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 7220 - Penovcové prameniská
 • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
 • 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
 • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
 • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Austropotamobius torrentium, Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Euplagia quadripunctaria, Lucanus cervus, Lynx lynx, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Pulsatilla subslavica, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Ursus arctos, Vertigo moulinsiana

Popis územia

The site is covered with the continuous beech forest complex with a mosaic representation of the xerophilous grassland habitats and Orchidaceae. From the geomorphological point of view, it predominates an upland relief with the karst phenomena, deep canyons, rocky cliffs and mountain ranges. Geological basement is formed by limestones and dolomites. Substantial amount of underground water used as a drinking source is accumulated in the site.

Ciele ochrany

The aim of protection is to preserve the diverse mosaic of habitats on limestones and dolomites. The variety of habitats is given by climate conditions and as a result of the extensive management in the area. Signficant is xerophilous vegetation with the occurence of the orchid species - Ophrys holubyana in the southern part and calcareous tufa spring areas in the northern part of the site with the occurence of typical species of the orchid family. Rocky habitats, debris areas and forest habitats are refuges for the large carnivores. Rocky habitats are presently protected on the national level (Nature Reserve Zrebiky, Nature Reserve Zihlavnik-Baske). Quality and importance: The most valuable parts of the site are protected as the Nature Reserves Žrebíky and Žihlavník Baske. The occurence of the orchid family representatives, including Ophrys holubyana, is significant.

Zraniteľnosť

The site is threatened by the existing forest management practices. Beech forests are altered with the spruce and larch forests. Potential threat is represented by uncontrolled and often illegal construction of the tourism facilities. On the other hand, grassland communities are endangered by lack of management (land abandonment, mowing and extensive grazing is missing). Pastures abandoned in the past were partly afforested by pine or they overgrowed by juniper tree. In the future, it is necessary to eliminate the pine tree stands (it causes change of the soil acidity) and replace it with the oak forests. The juniper stands are necessary to be protected from self-seeding of trees. Borders with the occurence of xerophilous vegetation is necessary to keep without any or only dispersed wood vegetation. They represent the non-stable habitats with the valuable orchids, e.g. Ophrys holubyana. In the belts where pine, juniper stands and xerophilous vegetation overlap, special management plan is required to be elaborated. A management plan can become sustainable when it is implemented by local communities or alternative when it is implemented by nature protection institution.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 5.022 % private - 8.292 % state - 82.638 % towns and municipalities - 0.193 % urbarial communities - 3.257 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné typy osídlenia
G - ľudské vplyvy  
  lyžiarske stredisko
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Baetis niger, Bromella falcigera, Caenis lactea, Cryptocheilus richardsi, Donaciella cinerea, Ephemerella notata, Eucera nitidiventris, Eucinetus hopffgarteni, Hahnia difficilis, Lacerta muralis, Ophrys apifera, Ophrys holubyana, Parnassius mnemosine

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849) pimprlík bruškatý mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pulsatilla subslavica poniklec prostredný vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 40,0 53,3 6,7 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 12,5 62,5 25,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov