Kozol

Kód územia

SKUEV0239

Výmera územia

92,175 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

22.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Malá Fatra

tel:+421 41 569 23 34
fax:+421 41 569 21 01
Slovak Republic
Varín
Hrnčiarska ul.197

Katastrálne územia

Poluvsie nad Rajčankou, Turie

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,11444444

Zemepiská dĺžka

18,75694444

Nadmorská výška (m)

Max

1111

Priemerná

929

Min

664

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
  • 6170 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Canis lupus, Cypripedium calceolus, Lynx lynx, Rosalia alpina, Ursus arctos

Popis územia

The site is classed as well preserved and highly valuable from the point of view of non-living components of the environment. The site is rich in various types of rock of the transition period between the crystalline complex and the Mesozoic period. The site represents a good example of the cover unit with a peculiar tectonic structure of the Kozel anticline. Mesozoic complexes, chiefly those built of limestone, have given origin to numerous cliff outcrops basal areas of which are covered with vast scree and boulder fields.

Ciele ochrany

The site is classed within the Terrestrial System of Ecological Stability as one of its extra regional core areas. It is designated as a national nature reserve and for its importance for the conservation of avifauna it was included in the proposed Malá Fatra SPA. The site represents the isolated complex of calcareous forest and non-forest habitats situated in the Lúčanská Fatra Mts. and it is valuable for harbouring several, limestone dependent, plant and animal species of national and European importance. The site also features extensive tracts of acidophilous forests.

Zraniteľnosť

At present, no activity has been identified as contributing to the vulnerability of the site. There is no officially marked footpath crossing the site, nor the area is under the pressure from being frequented by tourists and holidaymakers. As for management, restrictions related to the site's NNR status (national nature reserve) have been in the process of forest management plan design duly deliberated.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Neintenzívne hospodárenie, ponechávanie suchárov, ležaniny a starých stromov
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo

Ostatné druhy

Ampedus (Ampedus) hjorti, Anguis fragilis, Aquilegia vulgaris, Carorita limnaea, Convallaria majalis, Cryptocheilus richardsi, Epipactis atrorubens, Gammarus leopoliensis, Gampsocleis glabra, Gymnadenia conopsea, Hahnia difficilis, Haplodrassus cognatus, Lilium martagon, Myotis daubentoni, Platanthera bifolia, Primula auricula, Salamandra salamandra, Traunsteinera globosa, Vipera berus, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) jasoň červenooký motýle 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov