Brekovský hradný vrch

Kód územia

SKUEV0231

Výmera územia

29,620 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Brekov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,90152514

Zemepiská dĺžka

21,83349408

Nadmorská výška (m)

Max

292

Priemerná

218

Min

149

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Callimorpha quadripunctaria, Carabus variolosus, Cerambyx cerdo, Isophya stysi, Lycaena dispar, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros

Popis územia

The site is represented by the steeper rock terrain cave elements. The main part of the site is covered with xerophilous shrubby vegetation. Geological basement is formed by Mesosoic limestones. The site belongs to the Vihorlatsko-gutinská geomorphological unit, subunit Vihorlatské vrchy Hills, part Humenské vrchy Hills.

Ciele ochrany

Well-preserved rock, grassland and forest communities with the occurrence of thermophilous herbaceous species on the limestone conglomerates.

Zraniteľnosť

The site is threatened by stone mining in neighbourhood and by tourism.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 40.095 % state - 59.905 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
G - ľudské vplyvy  
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
H - znečistenie  
  hluková záťaž
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  biologické procesy

Ostatné druhy

Aconitum anthora, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Gymnadenia conopsea, Lacerta agilis, Maculinea arion, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Vespertilio murinus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
40A0 Xerotermné kroviny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov