Sedliská

Kód územia

SKUEV0175

Výmera územia

44,870 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

03.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Malé Karpaty

tel: +421 33 640 05 49
fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115

Katastrálne územia

Hlohovec

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,45120430

Zemepiská dĺžka

17,82939708

Nadmorská výška (m)

Max

301

Priemerná

275

Min

217

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bolbelasmus unicornis, Cucujus cinnaberinus, Lucanus cervus, Pulsatilla grandis

Popis územia

Deforested slope plateau on the dolomite substrate represents the rare non-forest habitat with high xerothermic plant and animal species representation on the south bottom of the Považský Inovec Mt. Native xerothermic grassland stands are not managed. The site is of a big recreational and educational importance for citizens of the near town Hlohovec.

Ciele ochrany

Xerothermic communities in the most southern elongation of Považský Inovec Hills. Important locality of Pulsatilla grandis. Occurrence of steppe species as Saga pedo, Mantis religiosa, Bolbelasmus unicornis and Euphydryas aurinia. Biodiversity of the territory is significantly supported with the presence of the thermophilous Pannonic oak forests.

Zraniteľnosť

Habitats are vulnerable in case of breach of the protection conditions, i.e. trampling down the grassland vegetation by non-respecting the prohibition of free movement of visitors within the site. Non-forest habitats are potencially endangered also by secondary succession, i.e. overgrowing with the invasive wood species.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 4.683 % state - 84.299 % towns and municipalities - 11.019 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  elektrické a telefónne vedenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru

Ostatné druhy

Adonis vernalis, Cephalanthera damasonium, Cerasus fruticosa, Dictamnus albus, Epipactis helleborine, Iris pumila, Limodorum abortivum, Linum hirsutum subsp. hirsutum, Muscardinus avellanarius, Orchis militaris, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Parnassius mnemosyne, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Saga pedo, Stipa pulcherrima, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) Hubár jednorohý chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) jašterica zelená plazy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov