Červený grúň

Kód územia

SKUEV0150

Výmera územia

245,440 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,98638889

Zemepiská dĺžka

19,41861111

Nadmorská výška (m)

Max

1293

Priemerná

953

Min

722

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91Q0 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Canis lupus, Lynx lynx, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Pulsatilla slavica, Rhinolophus hipposideros, Ursus arctos

Popis územia

The site is situated in the Fatransko-tatranská geomorphological unit, subunit Nízke Tatry Mts. and it is fully covered with dense forests. Basement of the site is dominated by the dolomites of Ramsau type.

Ciele ochrany

The site is valued as an important habitat for several species of large carnivores, such as brown bear Ursus arctos, gray wolf Canis lupus and European lynx Lynx lynx and falls within the territory of the Nízke Tatry SPA.

Zraniteľnosť

The key threat factors include large-scale natural disasters, such as wind throw, snowstorms, ecologically significant outbreaks of bark beetle species, and forest fires.

Vlastníctvo

urbarial communities - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  holorub
  odstránenie sušiny
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)

Ostatné druhy

Bufo bufo, Convallaria majalis, Dryomys nitedula, Glis (Myoxus) glis, Martes foina, Meles meles, Pinguicula alpina, Rana temporaria, Sciurus vulgaris