Slovník pojmov a skratiek

Zobrazených 1 - 14 z 14 záznamov

 
Pojem Vysvetlenie Zdroj
alochtónny

nepôvodný

SMOPAJ, 2010: Natura 2000, metodická príručka, SMOPAJ, ISBN 978-80-88924-72-2
Biotop

Biotop (z gr. bios - život, topos - miesto) je súbor všetkých činiteľov (živých aj neživých), ktoré vzájomným spolupôsobením vytvárajú životné prostredie daného jedinca, druhu, populácie alebo spoločenstva.

Wikipédia
Čelaď

Čeľaď alebo zriedkavo família (zastarano rodina; po latinsky familia) je taxonomická kategória s vyššou úrovňou ako rod, ale s nižšou úrovňou ako rad (resp. infrarad). Odvodené jednotky sú nadčeľaď (superfamilia), podčeľaď (subfamilia) a najnižšia – infračeľaď (infrafamilia).

V slovenčine majú čeľade koncovku -ovité, ako napr. mačkovité, existujú však aj výnimky, napr. čeľade dinosaurov sa tvoria jednoduchou koncovkou množného čísla (napr. slov. hadrosaury – lat. Hadrosauridae). V medzinárodnom názvosloví majú koncovku -idae (Felidae), kým nadčeľaď -oidea (Tyrannosauroidea), podčeľaď -inae (Felinae) a infračeľaď -ini (Tyrannosaurini).

Wikipédia
CHVÚ

chránené vtáčie územie

www.sopsr.sk/natura
Európska únia

Európska únia (EÚ) je integračné zoskupenie, ktoré od posledného rozšírenia v roku 2013 tvorí 28 členských štátov s celkovým počtom 503,7 miliónov obyvateľov (približne 8 % svetovej populácie).

Prvá organizácia, Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ, predchodkyňa dnešnej EÚ, bola založená Parížskou zmluvou z roku 1951. Samotná EÚ vznikla v roku 1993 na základe Zmluvy o Európskej únii, známej aj pod názvom Maastrichtská zmluva z roku 1992.

Medzi základné princípy Európskej únie patrí prenášanie právomocí národných štátov na nadnárodné európske inštitúcie. Stupeň integrácie v Únii nedosiahol takú hĺbku, aby sa dalo hovoriť o federácii ako zvrchovanom subjekte medzinárodného práva, je však oveľa hlbšia ako v medzinárodných organizáciách. Jej spôsob rozhodovania je vo svetovom meradle unikátny, preto je Európska únia považovaná za zoskupenie štátov ("medzinárodnú organizáciu") sui generis. Európska únia má medzinárodnoprávnu subjektivitu. Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy získala Únia aj plnú subjektivitu z hľadiska úniového práva (okrem iného tým, že sa stala právnym nástupcom zrušeného Európskeho spoločenstva.

Hlavným cieľom Európskej únie je Európa s výrazným hospodárskym rastom, konkurencieschopnou ekonomikou a zlepšujúcou sa kvalitou životného prostredia. A predovšetkým nové ciele - spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a spolupráca v oblasti justície a vnútra. Mnohé jej ciele už boli zrealizované - menová únia a zavedenie občianstva únie.

sk.wikipedia.org
KIMS

Komplexný informačný a monitorovací systém ŠOP SR

KIMS
Natura 2000

Európska sieť chránených území členských krajín Európskej únie, ktorej hlavným cieľom je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok.

http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=3&lang=sk
predmet ochrany ÚEV/CHVÚ

druhy a biotopy európskeho významu, pre ktoré bolo územie identifikované a zaradené do sústavy Natura 2000

Metodika primeraného posúdenia vplyvov projektov a plánov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike
SDF

Štandardný dátový formulár (databáza území sústavy Natura 2000)

www.sopsr.sk
Štandardný dátový formulár

Databáza území sústavy Natura 2000, ktorej formát je predpísaný Európskou komisiou

www.sopsr.sk
Taxón

Taxón alebo taxonomická jednotka je skupina konkrétnych (žijúcich alebo vymretých) organizmov, ktoré majú niečo spoločné (najčastejšie príbuznosť) a tým sa líšia od ostatných taxónov. Taxón môže byť pomenovaný, ale aj bez názvu.

Wikipédia
Taxonomická úroveň

Taxonomická úroveň alebo taxonomická kategória (iné názvy: kategória, hierarchická úroveň, klasifikačná kategória, klasifikačná úroveň, zriedkavo stupeň; ang. (taxonomic) rank) je abstraktný termín v taxonómii všeobecne označujúci postavenie taxónu v (niektorej) taxonomickej hierarchii, inými slovami úroveň v hierarchickej klasifikácii.

Wikipédia
TML

Trvalá monitorovacia lokalita založená pre pravidelný monitoring chráneného druhu alebo biotopu.

ŠOP SR
ÚEV

územie európskeho významu

www.sopsr.sk/natura
 
 
1