Vytlačiť

kosáčik

kosáčik

Hamatocaulis vernicosus

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

50 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

57

Priemerná plocha TML

20 846 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

127

Priemerný počet druhov v zázname

41


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Potentilla erecta (111),Calliergonella cuspidata (101),Equisetum palustre (101),Carex nigra (100),Carex panicea (93),Galium uliginosum (90),Filipendula ulmaria (89),Valeriana simplicifolia (79),Cirsium palustre (78),Crepis paludosa (78)


Morfológia

Rastliny veľké, hnedozelené, žltozelené, (ojedinele) až purpurové. Pabyľky vystúpavé, 8 – 20 (30) cm dlhé, viac či menej pravidelne perovito rozkonárené, na koncoch hákovité. Palístky oválne až vajcovité, 2 – 3 mm dlhé, náhle kosákovité až krúžkovité, zúžené do užšej špičky, okraje palístkov ploché, hladké alebo nezreteľne zúbkované. Rebro siaha do 1/2 alebo do 1/3 palístkov. bunky v palístkoch dlhé, čiarkovité, červíkovité, na báze kratšie, hnedo pigmentované, krídelné bunky chýbajú. Diagnostickým znakom sú drobné hrubnuté vonkajšie kôrové bunky na priečnom priereze pabyľkou. Dvojdomý druh. Seta (stopka) sporofytu (nepohlavnej generácie) 4 – 5 cm dlhá, purpurová, výtrusnica vodorovná, prehnutá.

Ekológia

Je to druh mierne až stredne vápnitých slatín, rastie na nížinných a prechodových rašeliniskách, mokraďových lúkach, ale aj v prostredí stredne bohatom na živiny s neutrálnou až slabo zásaditou reakciou. Vyžaduje otvorené alebo len slabo tienené miesta; zaznamenaný bol vo zväzoch Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion, Caricion demissae, Caricion
davallianae.

Celkové rozšírenie

Holarktický druh s juhoamerickou disjunkciou – Severná, Južná a Stredná Amerika, Ázia, Európa (ťažisko rozšírenia v Škandinávii).

Rozšírenie na Slovensku

Druh je historicky uvádzaný z 30 lokalít prevažne zo severu stredného a východného Slovenska (Tatry, Orava, Liptov, horehronské podolie, Turiec, Ondavská a Laborecká vrchovina) a niekoľko údajov je aj zo Záhorskej nížiny. Vzhľadom na to, že bol často zamieňaný s inými druhmi rodu Drepanocladuss. l. a na mnohých lokalitách bol prehliadaný, údaje o jeho rozšírení nie sú presné a je potrebná ich revízia. Recentné (overené) lokality: Veporské vrchy (dolina Hronca), Liptovská kotlina (Východná), Popradská kotlina (Košiariská nad Veľkou Lomnicou), Podtatranská brázda (Peciská), Spišská Magura (Veľké Osturnianske jazero).

Faktory ohrozenia

Druh je ohrozený likvidáciou jeho prirodzených biotopov, zmenami vodného režimu a spôsobov obhospodarovania lokalít – odvodnením, rozoraním a sukcesiou (zarastaním). Negatívne pôsobí aj eutrofizácia (prehnojenie) substrátu v súvislosti s intenzívnym využívaním priľahlej poľnohospodárskej pôdy. Pri optimálnom obhospodarovaní lokalít je potrebné zabezpečiť extenzívne obhospodarovanie, odstraňovanie náletových drevín a udržanie vhodného vodného režimu.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
28.3% 31.5% 40.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
36.2% 44.1% 19.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
39.4% 43.3% 17.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
41.7% 23.6% 34.7%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 81,2 %
A04 - pasenie 6,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 3,1 %
D02 - úžitkové vedenia 3,1 %
K02 - biologické procesy 3,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 51,4 %
A03 - kosenie 12,0 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 8,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 7,7 %
A04 - pasenie 3,8 %
M02 - zmeny biotických podmienok 3,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 3,3 %
I02 - problémové pôvodné druhy 2,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,7 %
L10 - iné prírodné katastrofy 1,1 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV