Vytlačiť

ľanolistník bezlistencový

ľanolistník bezlistencový

Thesium ebracteatum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

1

Priemerná plocha TML

1 871 m2

Počet mapovateľov

1

Počet vykonaných návštev na TML

1

Priemerný počet druhov v zázname

1


Morfológia

Trváca, 10 - 30 cm vysoká, holá bylina. Podzemok s plazivými výbežkami, ktorými sa druh vegetatívne rozmnožuje. Listy podlhovasté alebo čiarkovité, celistvookrajové alebo drobno zúbkaté. Pod každým kvetom 1 listeň, listence chýbajú. Kvety 5-početné, 3 - 5 mm dlhé, okvetie v dolnej a strednej časti zrastené, vnútri biele, zvonku hnedozelené až červenohnedé. Kvitnutie: apríl - jún.

Ekológia

Vlhké až slatinné lúky, pasienky a lesné svetliny v nížinnom až pahorkatinnom stupni. Mezofil­ný (so stredným nárokom na vlahu) druh, vo východnej časti areálu však so xerotermnou tendenciou (s náro­kom na suché a teplé miesta), rastúci na stanovištiach stepného charakteru, často na pieskoch.

Celkové rozšírenie

Východoeurópsky druh, izolova­nými populáciami na západnej hranici areálu zasahu­júci do strednej Európy, kde predstavuje jednu z naj­vzácnejších a najrýchlejšie ustupujúcich rastlín. Druh vyhynul napr. v Dánsku; v Česku prežíva na poslednej zo šiestich historicky dokumentovaných lokalít.

Rozšírenie na Slovensku

Druh bol zbieraný v ro­koch 1921 a 1923 na jedinej lokalite na Záhorskej nížine, v terajšej NPR Abrod. Odvtedy však na našom území nebol potvrdený.

Faktory ohrozenia

Degradácia stanovíšť, zmeny vodného režimu biotopov (vysúšanie vlhkých lúk), sukcesia drevín.

 

Zaujímavosti

Ľanolistník je poloparazitická zele­ná rastlina, nešpecifický parazitujúca na koreňoch rôznych bylín. Jej koreňový systém vytvára početné haustóriá, čo sú modifikované útvary prirastajúce na xylém (t. j. drevnú časť cievnych zväzkov) hostiteľa.

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 50,0 %
K02 - biologické procesy 50,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV