Vytlačiť

poniklec veľkokvetý

poniklec veľkokvetý

Pulsatilla grandis

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

400 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

146

Priemerná plocha TML

25 062 m2

Počet mapovateľov

25

Počet vykonaných návštev na TML

268

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Adonis vernalis (12),Pulsatilla pratensis subsp. bohemica (12),Geranium sanguineum (8),Anemone sylvestris (6),Campanula sibirica (6),Cerasus fruticosa (6),Gymnadenia conopsea (6),Iris variegata (6),Linum austriacum (6),Linum flavum (6)


Morfológia

Trváca, v čase kvitnutia 10 - 25 cm vyso­ká, bielo huňatá bylina. Kvet viac či menej vzpriamený, zvonkovitý, neskôr až miskovite rozšírený, 5,5 - 6,5 cm v priemere. Okvetné lístky 2,5- až 3-krát dlhšie ako ty­činky, na začiatku kvitnutia tmavofialové, neskôr svet­lejšie. Prízemné listy sa plne vyvíjajú až po odkvitnutí, ich čepeľje 2- až 3-krát nepárno perovito delená alebo zložená, s 3 - 4 jarmami viac či menej protistojných lístkov. Úkrojky lístkov 2 - 6 (7) mm široké. Kvitnutie: marec - apríl.

Ekológia

Suché, skalnaté krovinaté a trávnaté strá­ne, vzácne svetliny v dubových lesoch, na rozličných substrátoch (andezity, dolomity, vápence a i.) od nížin do podhorského stupňa.

Celkové rozšírenie

Ponticko-panónsky druh. V zá­padnej Európe ho nahradzuje príbuzný taxón poniklec obyčajný (P. vulgaris), ku ktorému je poniklec veľkokve­tý niekedy pričleňovaný ako poddruh. Medzi mestami Ulm v Nemecku a Linec v Rakúsku sa vyskytujú mor­fologicky a geneticky prechodné typy medzi týmito dvoma taxónmi. Výskyt P. grandis v Poľsku, ako aj jeho východnú hranicu areálu je potrebné preveriť. Druh bol vysadený v Čechách v Českom krase.

Rozšírenie na Slovensku

V panónskej oblasti južné­ho Slovenska a v predhoriach južnej časti Západných Karpát. Severná hranica areálu prechádza od Skalice cez Brezovské kopce, južné časti Strážovských vrchov, Slovenského rudohoria a Nízkych Beskýd až po Vihor­lat (niektorými autormi uvádzané severnejšie lokality sa vzťahujú už k Pulsatilla subslavica, resp. P.slavica, pozri ďalej). Veľkosti populácií sa pohybujú od desia­tok až po tisícky jedincov.

Druh sa vyskytuje na 51 ÚEV, na ktorých sa nachá­dza 61,9 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zarastanie alebo zalesňovanie stanovíšť druhu drevinami (najmä borovicou lesnou a čiernou) a expanzívnymi bylinami, zber (obľúbená skalnička) a zašliapavanie rastlín, ťažba substrátu, hnojenie, umiestňovanie skládok odpadu.

Zaujímavosti

Okruh P. grandisje na našom úze­mí reprezentovaný tromi blízko príbuznými druhmi: P. grandis s. str., P. slavica a P. subslavica. Uvedené druhy sú okrem morfologických rozdielov (spoľahlivo sa dajú určovať len podľa charakteru listovej čepele, menšie rozdiely sú aj v počte úkrojkov listeňov, tvare okvet­ných lístkov, peľníc), diferencované aj ekologicky, resp. geograficky. P. grandis je najteplomilnejší druh a vysky­tuje sa v južných častiach Slovenska, zatiaľ čo P. slavica je najchladnomilnejší zástupca tejto trojice, rozšírený v severných častiach Slovenska (pozri spracovania jed­notlivých druhov).

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
49.6% 31.0% 19.4%
PAN:
53.5% 37.6% 8.9%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
55.0% 34.1% 10.9%
PAN:
69.3% 30.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
62.8% 27.1% 10.1%
PAN:
78.2% 18.8% 3.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
58.9% 23.3% 17.8%
PAN:
60.4% 30.7% 8.9%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 58,8 %
A04 - pasenie 14,7 %
K02 - biologické procesy 14,7 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 2,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,9 %
D01 - dopravné siete 2,9 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 2,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 47,5 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 10,2 %
A03 - kosenie 8,5 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 8,5 %
A04 - pasenie 5,1 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 4,2 %
D01 - dopravné siete 4,2 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 3,4 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,5 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,5 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 45,5 %
A04 - pasenie 18,2 %
K02 - biologické procesy 18,2 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 9,1 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 9,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 24,3 %
K02 - biologické procesy 21,4 %
A03 - kosenie 16,5 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 13,6 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 12,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 6,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 1,9 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 1,0 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 1,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV