Vytlačiť

rumenica turnianska

rumenica turnianska

Onosma tornensis

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

endemit

SK

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

4

Priemerná plocha TML

27 185 m2

Počet mapovateľov

1

Počet vykonaných návštev na TML

20

Priemerný počet druhov v zázname

1


Morfológia

Trváca, 20 - 40 cm vysoká bylina. Rozkonárený drevnatý podzemok s niekoľkými listovými ružicami a byľami. Byľ s podlhovasto kopijovitými listami, ukončená 2 - 3 závinkami s 10 - 16 citrónovožltými kvetmi. Rastliny majú špecifické štetinaté odenie, charakteristicky vyvinuté na listoch: 1 - 2 mm dlhé štetiny vyrastajú z bradavičiek, po obvode kto­rých je hviezdicovito usporiadaných 6 - 16 menších štetiniek, tzv. asterosetuly. Asterosetuly sú 2- až 3-krát dlhšie ako šírka bradavičky a 3- až 6-krát krat­šie ako štetina.

Kvitnutie: máj - september.

Ekológia

Výslnné, vyprahnuté, viac či menej južne orientované krasové stráne so škrapami. Druh rastie spravidla v štrbinách medzi vystupujúcimi, škrapovito rozpadnutými lavicami vápencových vrstiev, na plyt­kých skeletnatých pôdach vo výškach 200 - 400 m n. m.

Celkové rozšírenie

Endemit viazaný na širšie oko­lie Turne nad Bodvou. Okrem 4 slovenských lokalít je druh uvádzaný len z jednej lokality pri maďarskej obci Tornanádaska v blízkosti našich štátnych hraníc. Ne­dávno objavená malá populácia druhu v pohorí Cserhát je pravdepodobne vyhynutá.

Rozšírenie na Slovensku

4 lokality v Slovenskom krase v okolí Hosťoviec (tu zasahuje populácia aj na maďarské štátne územie), Turne nad Bodvou a Drieňovca. Početnosť druhu na lokalitách pri Hosťovciach a Turni nad Bodvou dosahuje niekoľko sto­viek jedincov (cca 900 a 2 000), na dvoch lokalitách pri Drieňovci je však početnosť jedincov veľmi nízka a ani na jednej z nich nepresahuje 10 jedincov. Na 2 loka­litách pri Drieňovci je druh ohrozený zánikom; na os­tatných 2 lokalitách sa jeho početnosť síce postupne zmenšuje, bezprostredný zánik mu však nehrozí.

Druh sa vyskytuje na 1 ÚEV, na ktorom sa nachádza 25 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

V minulosti to bola najmä intenzívna pastva (pasúce sa ovce a ošípané často obhrýzali a zašliapavali rastliny). V súčasnosti je to zalesňovanie stanovíšť alebo paradoxne absencia akejkoľvek pastvy, vplyvom čoho dochádza k sa­movoľnému zarastaniu lokalít drevinami a niekto­rými konkurenčne silnejšími bylinami. Druh je totiž konkurenčne pomerne slabý a neznáša zatienenie. Narúšanie podkladu je navyše potrebné na rast semenáčikov. Lokalita pri Hosťovciach je ohrozená aj rozširovaním existujúceho lomu na vápenec a čin­nosťou cementárne pri Včelároch, ktorá je pôvod­com veľkej zaprášenosti okolia. Populácie sú ohrozo­vané aj zberom do herbárov.

Zaujímavosti

Druh patrí do sekcie Asterotricha, ktorá izolovaným výskytom v Slovenskom krase dosahuje severný bod svojho areálu. Podľa najnovších štúdií populácie hodnotené ako O. tornensis nepredstavujú samostatný druh, ale sú totožné s druhom O. viridis vyskytujúcim sa v Rumunsku, ktorý patrí do širšieho okruhu balkánsko-tureckého druhu O. heterophylla s. l.

 

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
58.3% 33.3% 8.4%
PAN:
50.0% 50.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
50.0% 50.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
58.3% 33.3% 8.4%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 66,7 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 33,3 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
I01 - druhové invázie 100 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV