Vytlačiť

jazýčkovec východný

jazýčkovec východný

Himantoglossum caprinum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

6

Priemerná plocha TML

13 608 m2

Počet mapovateľov

6

Počet vykonaných návštev na TML

50

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Robinia pseudoacacia (1),Pulsatilla grandis (1),Adonis vernalis (1)


Morfológia

Trváca, 30 - 80 (100) cm vysoká bylina, podobná druhu Himantoglossum adriaticum, od kto­rého sa líši niekoľkými znakmi: súkvetie hustejšie, zložené až z 50 kvetov; okvetné lístky 12 - 19 mm dlhé; pysk intenzívnejšie purpurový, na okrajoch len ojedinele zelený, stredný lalok pysku 3,5 - 9 cm dlhý; ostroha dlhá 4 - 6,5 (13) mm. Kvitnutie: jún - júl.

Ekológia

Podobná ako pri druhu H. adriaticum

Celkové rozšírenie

Juhovýchodná Európa a Blízky východ. U nás na severnej hranici areálu. Južná a východná hranica areálu nie sú ešte do­statočne preskúmané.

Rozšírenie na Slovensku

V súčasnosti 9 lokalít v Podunajskej nížine, Malých Karpatoch, Považskom Inovci a Tribeči. Početnosť druhu na jednotlivých lo­kalitách je veľmi nízka (často len 1 - 2 jedince), ktoré sa navyše neobjavujú každý rok. Veľkosť populácií druhu, ako aj ich počet na Slovensku sa v posled­ných desaťročiach značne zmenšili a jazýčkovec východný je na našom území ohrozený zánikom. (Pozri aj odsek Zaujímavosti pri Himantoglossum adriaticum.)

Druh sa vyskytuje na 3 ÚEV, na ktorých sa nachá­dza 100 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Podobné ako pri H. adriaticum.

Zaujímavosti

Každoročne sa stane aj u nás veľa orchideí zbytočnou obeťou nezodpovedných zbe­rateľov, ktorí sa snažia o ich presádzanie do skaliek a záhrad. Treba si uvedomiť, že všetky naše orchidey žijú v symbióze s hubami (pozri druh Cypripedium calceolus), pričom sú v zemi ich koreňové vlásky pre­pojené s hubovými vláknami. Pri presádzaní dochá­dza zvyčajne k porušeniu týchto krehkých väzieb a orchidea buď odumiera, alebo nanajvýš niekoľko sezón po presadení živorí bez kvitnutia.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
73.3% 26.7%
PAN:
60.0% 40.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
80.0% 20.0%
PAN:
20.0% 80.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
77.8% 22.2%
PAN:
20.0% 80.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
93.3% 6.7%
PAN:
60.0% 40.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 84,4 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 12,5 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,1 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 100 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV