Vytlačiť

jazýčkovec jadranský

jazýčkovec jadranský

Himantoglossum adriaticum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

14

Priemerná plocha TML

21 792 m2

Počet mapovateľov

6

Počet vykonaných návštev na TML

101

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Orchis militaris (10),Ophrys holubyana (9),Linum flavum (9),Linum austriacum (9),Iris variegata (9),Cerasus fruticosa (9),Stipa joannis (9),Asclepias syriaca (3),Solidago gigantea (3),Swida sanguinea (3)


Morfológia

Trváca, 30 - 80 cm vysoká bylina. Prí­zemné listy podlhovasto kopijovité, v čase kvitnutia odumreté. Súkvetie zložené z (10) 15 - 30 (45) kvetov; okvetné lístky prilbovito sklonené, 6 - 11,5 mm dlhé, zvonka zelenobiele, na okraji ružové až purpurové, zvnútra purpurovo žilkované; pysk niekoľkonásobne dlhší ako okvetné lístky, trojlaločný, v strede biely, purpurovo škvrnitý, na okrajoch a ploche stredného laloku zelenopurpurový, stredný lalok 3,5 - 6 cm dlhý, skrútený, na konci rozoklaný, bočné laloky kratšie, 0,5 - 2,5 cm dlhé; ostroha dlhá 2 - 3 mm. Kvitnutie: máj - júl.

Ekológia

Xerotermné travinno-bylinné a krovinaté stráne, lesostepi a okra je svetlých lesov od nížinného do pahorkatinového stupňa na skeletnatých, vápni­tých pôdach. Častý najmä v spoločenstvách s dubom plstnatým.

Celkové rozšírenie

Taliansko, severozápad bý­valej Juhoslávie a západná časť Panónie (po južnú Moravu).

Rozšírenie na Slovensku

V súčasnosti približne 13 lokalít na Devínskej Kobyle, v Malých Karpatoch a v južnej časti Strážovských vrchov. Populácie sú pomerne malé, tvorené niekoľkými jedincami; len na Devínskej Kobyle a pri Stupave dosahuje počet­nosť viac ako sto jedincov.

Druh sa vyskytuje na 2 ÚEV, na ktorých sa nachádza 81,82 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zarastanie stanovíšť drevinami a expanzívnymi bylinami, zalesňovanie, zber rastlín, erózia pôdy.

Zaujímavosti

Až do konca sedemdesiatych rokov 20. storočia boli všetky jazýčkovce rastúce v strednej Európe považované za druh H. hircinum. Neskôr sa zistilo, že tento druh je výlučne západoeurópsky taxón a v strednej Európe rastú iné dva podobné druhy: H. adriaticum - opísaný v roku 1978 z jadranskej oblas­ti - a H. caprinum, známy síce už začiatkom 19. storo­čia, dlho však považovaný za východomediteránny druh. Z tohto dôvodu nie je možné staršie literárne údaje o výskyte H. hircinum na Slo­vensku bez štúdia herbárových dokladov priradiť ku konkrétnemu taxónu.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
63.6% 13.6% 22.8%
PAN:
66.2% 33.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
81.8% 18.2%
PAN:
82.4% 17.6%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
81.8% 18.2%
PAN:
72.1% 27.9%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
63.6% 13.6% 22.8%
PAN:
82.4% 17.6%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 36,8 %
K02 - biologické procesy 26,3 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 21,1 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 15,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 37,5 %
A04 - pasenie 25,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 25,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 12,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
I01 - druhové invázie 20,9 %
K02 - biologické procesy 15,5 %
D01 - dopravné siete 13,6 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 10,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 10,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 7,3 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 6,4 %
D02 - úžitkové vedenia 5,5 %
A03 - kosenie 4,5 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 4,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV